Gå til innhold

§ 6-4 Transaksjonsverdien av identisk vare

§ 6-4. Transaksjonsverdien av identisk vare

(1) Hvis tollverdien av en innført vare ikke kan fastsettes etter § 6-3, skal tollverdien være transaksjonsverdien av identiske varer solgt for eksport til Norge i samme omsetningsledd, og i vesentlig samme mengde og på samme eller omtrent samme tidspunkt som den varen som skal verdifastsettes.

(2) Med identisk vare menes vare som på alle måter er lik, både når det gjelder fysiske egenskaper, kvalitet og omdømme, og som er produsert i samme land som varen som skal verdifastsettes. Mindre ytre forskjeller skal ikke utelukke at varene kan betraktes som identiske.

(3) Departementet kan gi forskrift om fastsetting av transaksjonsverdien av identisk vare, herunder om adgangen til å fravike kravene til samme omsetningsledd og samme mengde som nevnt i første ledd.

Hvis ikke tollverdien kan fastsettes etter § 6-3, må fastsettelse etter § 6-4 vurderes. Her skal tollverdien baseres på transaksjonsverdien i tidligere innførsler hvor tollverdien er fastsatt etter metoden i § 6-3.

Det er et vilkår at varene i den tidligere innførselen er identiske med varene som nå skal verdifastsettes. Med "identiske" varer forstås varer som i alle måter er like, herunder fysiske egenskaper, kvalitet og omdømme. Mindre ytre forskjeller skal likevel ikke utelukke varene fra å bli betraktet som identiske. Varene i de tidligere innførslene må være produsert i samme land som varene som foreligger til verdifastsettelse.

Varene må være solgt for eksport til Norge i samme omsetningsledd og "eksportert på samme eller omtrent samme tidspunkt" som de varene som foreligger til verdifastsettelse.

Fremkommer det mer enn én transaksjonsverdi for identiske varer (det kan være flere innførsler), skal den laveste verdien benyttes. Det er importørens ansvar å fremlegge de nødvendige opplysninger for tollmyndighetene hvis § 6-4 skal benyttes.

I praksis har det vist seg vanskelig å finne tidligere transaksjonsverdier av identiske varer, så metoden er lite benyttet.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 7-11.  


Vareførselsloven § 6-4

Vareførselsforskriften § 6-4-1

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.6

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 7-11

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 8

St.prp. nr. 1 (1994-1995)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5

St.prp. nr. 1 (1980-1981)

St.prp. nr. 25 (1979-1980)

Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917 § 3