Gå til innhold

§ 13-4 Undersøkelser mv. i antidumpingsaker

§ 13-4. Undersøkelser mv. i antidumpingsaker

(1) Klage over dumpingimport skal rettes til departementet og vedlegges nødvendig bevismateriale. Vedtak om ileggelse av antidumpingtiltak og midlertidige tiltak skal bare treffes etter forutgående formelle undersøkelser. Departementet skal kunngjøre innledning og avslutning av slike undersøkelser, og berørte parter skal orienteres. Departementet kan som ledd i saksforberedelsen innhente råd fra et særlig oppnevnt utvalg og overlate til andre tilsyns- eller kontrollmyndigheter å foreta undersøkelser.

(2) Undersøkelsene skal umiddelbart innstilles dersom det ikke foreligger tilstrekkelige bevis, dumpingmarginen er minimal eller volumet er ubetydelig. De berørte parter skal gjøres kjent med de opplysninger som er fremlagt, og gis anledning til å legge frem ytterligere bevismateriale som måtte ha relevans. Undersøkelsene skal normalt være avsluttet innen ett år, og i alle tilfeller innen 18 måneder etter at de ble igangsatt.

(3) Opplysninger overgitt undersøkelsesmyndighetene under forutsetning om fortrolighet skal undergis taushetsplikt så langt annet ikke følger av lov.

(4) Departementet kan gi forskrift om saksbehandling i antidumpingsaker etter denne paragrafen, herunder om undersøkelsesprosedyrer, notifikasjon, kunngjøring og iverksettelse av vedtak om antidumpingtiltak, og betaling og tilbakebetaling.

 § 13-4 er en av bestemmelsene i kapittel 13 som omhandler særlige saksbehandlingsregler i handelstiltakssaker. Bestemmelsen omhandler undersøkelsesmåten i antidumpingsaker. Med dumping menes innførsel av varer til priser som er lavere enn sammenlignbare priser, se § 13-3. Det er departementet som foretar undersøkelsene, eventuelt kan departementet gi myndighet til et underliggende organ. Bestemmelsen viderefører tolloven § 12-6.


Vareførselsloven § 13-4

Forarbeider

Prp. nr. 237 L (2020-2021) punkt 9.13

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-6

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 95

Tolltariffens innledende bestemmelser § 3 nr. 7

St.prp. nr 1 (1995-1996)