Gå til innhold

§ 8-10 Kontrollopplysninger fra opplysningspliktige

§ 8-10. Kontrollopplysninger fra opplysningspliktige

(1) Den som skal gi opplysninger etter kapittel 2, 3, 4 og 5, skal etter krav fra tollmyndighetene gi opplysninger som kan ha betydning for kontroll av vareførselen. Tollmyndighetene kan kreve at den opplysningspliktige dokumenterer opplysningene ved blant annet å gi innsyn i, legge frem, sammenstille, utlevere eller sende inn fakturaer, fraktdokumenter, kvitteringer, kontoutskrift, dokumentasjon av forsikringsverdi, regnskapsmateriale med bilag, kontrakter, produksjonskalkyler, resepter, korrespondanse, styreprotokoller, opprinnelsesbevis eller andre særlige legitimasjonsdokumenter, elektroniske programmer, programsystemer mv.

(2) Den som kan pålegges å gi opplysninger etter første ledd, har plikt til å gi opplysningene uten hensyn til den taushetsplikten vedkommende er pålagt ved lov eller på annen måte. Opplysninger som angår rikets sikkerhet, kan likevel bare kreves fremlagt etter samtykke fra Kongen.

Den som skal gi opplysninger etter vareførselslovens kapittel 2 til 5 plikter å gi kontrollopplysninger etter krav fra tollmyndighetene.

Plikten til å gi kontrollopplysninger gjelder kun privatpersoner i den utstrekning de allerede har opplysningsplikt etter vareførselslovens kapittel 2 til 5 fordi de har innført eller utført en vare, og plikten til å gi opplysninger er begrenset til å gjelde kontroll av vareførsel (til forskjell fra kontroll av tollavgift). Opplysningsplikten vil for eksempel gjelde privatpersoner som etter ferie i utlandet bringer med seg varer med verdi over 6000 kroner eller har med seg alkoholholdige drikkevarer i større menger enn kvoten for unntatt deklareringsplikt.

Etter første ledd kan tollmyndighetene be om opplysninger for å kontrollere riktigheten av opplysninger gitt i meldinger, deklarasjoner mv., og kreve at den som skal gi opplysninger dokumenterer opplysningene ved blant annet å gi innsyn i, legge frem, sammenstille, utlevere eller sende inn blant annet fakturaer, fraktdokumenter, kvitteringer mv. Oppregningen er ikke uttømmende. Det avgjørende er om opplysningene, etter tollmyndighetenes vurdering, kan ha betydning for kontrollen med vareførselen. Plikten til å oppbevare dokumenter (oppbevaringsplikten) følger av andre regler, blant annet vareførselsloven § 7-5 med forskrifter og bokføringsloven med forskrifter.

Etter annet ledd skal den som kan pålegges å gi opplysninger, gi opplysningene uten hensyn til den taushetsplikten vedkommende er pålagt i lov eller på annen måte. Opplysninger som angår rikets sikkerhet, kan imidlertid bare kreves fremlagt etter samtykke fra Kongen.

Vareførselsloven § 8-10 viderefører tolloven § 133 a, men begrenset til kontroll med vareførselen.


Vareførselsloven § 8-10 

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 6.1

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 13-3 a

Forarbeider til tolloven 2007 § 13-3 a

Prop.1 LS (2016-2017) kapittel 13 (særlig punkt 13.4)

Forarbeider til merverdiavgiftsloven § 16-1:

Prop. 141 L (2011-2012) punkt 2.4 og 2.8