Gå til innhold

§ 9-6 Bruk av annen stats tollsegl

§ 9-6. Bruk av annen stats tollsegl

Utøves norsk myndighet etter avtale med annen stat om tollsamarbeid eller annen gjensidig bistand, kan den andre statens tollsegl benyttes som norsk tollsegl.

En annen stats tollsegl kan benyttes som norsk tollsegl, såfremt det foreligger overenskomst om tollsamarbeid. Dette er en praktisk ordning som innebærer at for eksempel svenske tollmyndigheter kan benytte svensk tollsegl når de utøver norsk tollmyndighet.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 14-6, bortsett fra forskriftsbestemmelsen som det ikke er behov for.


Vareførselsloven § 9-6

Forarbeider

St.prp. 237 L (2020-2021) punkt 9.9

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 14-6

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 104

Tolloven 1966 § 79

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Lov av 18. desember 1959 om grensetollsamarbeid med fremmed stat § 6

Ot.prp. nr. 11 (1959-60)