Gå til innhold

§ 5-2 Lasting

§ 5-2. Lasting

(1) Ingen må laste varer i fartøy som har bestemmelsessted utenfor tollområdet, uten tillatelse fra tollmyndighetene. Lastetillatelse kreves ikke for produkter av fiske og fangst som er tatt ombord i et fartøy på fiske- og fangstfeltene.

(2) Er varer likevel lastet uten tillatelse fra tollmyndighetene, plikter fartøyets fører å losse varene hvis tollmyndighetene finner dette nødvendig for å undersøke varene.

(3) Departementet kan gi forskrift om lasting, herunder at lasting bare kan finne sted ved bestemte steder, til bestemte tider eller i bestemte områder, og om unntak fra plikten til å innhente tillatelse før lasting. Departementet kan også gi forskrift om at plikten til å innhente tillatelse før lasting skal gjelde for fører av andre nærmere bestemte transportmidler, og om plikt til lossing der transportmiddelet er lastet uten tillatelse fra tollmyndighetene.

Bestemmelsen regulerer adgangen til å laste varer i transportmidler som har bestemmelsessted utenfor tollområdet, og viderefører tolloven § 3-5. Den ivaretar hensynet til tollmyndighetenes kontroll med varer som skal utføres fra tollområdet. Vareførselsforskriften § 5-2-1 har nærmere bestemmelser om varens plassering i fartøyet.


Vareførselsloven § 5-2 

Vareførselsforskriften § 5-2-1

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.5

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 3-5

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007)

Tolloven 1966 § 27

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 103 første ledd, 104 og 107

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901