Gå til innhold

§ 5-5 Tollbehandling av varer som utføres fra tollområdet

§ 5-5. Tollbehandling av varer som utføres fra tollområdet

(1) Varer som utføres fra tollområdet, skal underlegges en prosedyre.

(2) Departementet kan gi forskrift om unntak fra kravet om tollbehandling ved utførsel.

Bestemmelsen regulerer hva som skal skje med varer som utføres fra tollområdet, og bestemmer i første ledd at slike varer skal underlegges prosedyren utførsel (vareførselsloven § 5-9). Dette gjelder også kontanter og andre likestilte betalingsmidler, se omtale i merknaden til § 4-1 i Prop 237 L, side 48.

Annet ledd gir departementet hjemmel til å gi forskrift om unntak fra kravet om tollbehandling av varer ved utførsel.

Unntakene fra kravet om tollbehandling fremgår av vareførselsforskriften § 5-5-1. Tollmyndighetene kan gi generell tillatelse til at vare kan utføres før den er tollbehandlet. Tollmyndighetene kan begrense tillatelsen til å gjelde enkelte vareslag eller enkelte mottakere. Vareførselsforskriften § 2-4-7 annet til fjerde ledd og § 2-4-8 gjelder tilsvarende.


Vareførselsloven § 5-5 

Vareførselsforskriften §§ 5-5-1

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.5