Gå til innhold

§ 7-4 Klagefrist

§ 7-4. Klagefrist

Fristen for å klage over tollmyndighetenes vedtak etter denne loven er seks uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Forvaltningsloven § 29 første ledd første punktum gjelder ikke for tollmyndighetenes vedtak etter denne loven.

Denne bestemmelsen er ny med vareførselsloven. Tidligere var klagefristen tre uker i medhold av forvaltningsloven § 29 første ledd.

Bakgrunnen for bestemmelsen er at Tolletaten har erfart at parter ofte har behov for en lengre klagefrist, og gir fristutsettelse i mange saker. Klagefristen på seks uker gir klagerne bedre tid til å vurdere om det er grunnlag for å klage og til å utarbeide klagen.

Tilsvarende klagefrist følger av tollavgiftsloven § 8-7.


Vareførselsloven § 7-4 

Forarbeider

Prop.237 L (2020-2021) punkt 9.7