Gå til innhold

§ 10-9 Tollbehandling, ansvar for lagerleie mv.

§ 10-9. Tollbehandling, ansvar for lagerleie mv.

(1) Tollmyndighetenes tilbakehold av varer etter §§ 10-4 eller 10-5 endrer ikke plikten til å tollbehandle varene. Rettighetshaveren er ansvarlig for kostnadene til lagerleie i tidsrommet varer holdes tilbake etter §§ 10-4 eller 10-5, og skal varsles etter skattebetalingsloven § 14-10 annet ledd, på samme måte som mottakeren av varen, før varen kan tvangsselges på grunn av manglende betaling av lagerleie.

(2) Varer kan ikke selges etter § 11-6 så lenge de holdes tilbake etter §§ 10-4 eller 10-5. Det samme gjelder hvis det er fastslått ved dom eller følger av en bindende avtale mellom rettighetshaveren og mottakeren eller dennes representant at varene utgjør inngrep i en immaterialrettighet.

(3) Hvis vilkårene etter § 10-7 eller § 10-8 ikke er oppfylt, kan tollmyndighetene besørge ødeleggelse av varer som holdes tilbake, eller andre tiltak som gjelder varene, når dette følger av dom, eller når mottakeren eller dennes representant har gitt samtykke til det. Rettighetshaveren er ansvarlig overfor tollmyndighetene for kostnader tollmyndighetene påføres i forbindelse med ødeleggelse av varer eller andre tiltak som gjelder varene.

Første ledd

Tollmyndighetenes tilbakehold av varer endrer ikke plikten til å deklarere varene og til å svare tollavgift, verken når varene holdes tilbake etter vareførselsloven §§ 10-4 eller 10-5.

Rettighetshaveren er ansvarlig overfor tollmyndighetene for kostnadene til lagerleie i tidsrommet varene holdes tilbake. Dette gjelder både når varer holdes tilbake etter vareførselsloven §§ 10-4 og 10-5.

Annet ledd

Varer kan ikke tvangsselges etter vareførselsloven § 11-6 så lenge de holdes tilbake etter vareførselsloven §§ 10-4 eller 10-5.

Varer kan heller ikke tvangsselges hvis det er fastslått ved dom, eller følger av bindende avtale mellom rettighetshaveren og mottakeren eller dennes representant, at varene utgjør inngrep i en immaterialrettighet.

Tredje ledd

Der vilkårene for ødeleggelse etter reglene i §§ 10-7 eller 10-8 ikke er oppfylt, kan ødeleggelse bare skje i henhold til dom eller etter uttrykkelig samtykke fra varemottakeren.

§ 10-9 viderefører tolloven 2007 § 15-9. 


 Vareførselsloven § 10-9

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.10

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 10-9

Prop. 43 LS (2019-2020)

Prop. 165 L (2020-2021)