Gå til innhold

§ 12-5 Straff for ulovlig vareførsel

§ 12-5. Straff for ulovlig vareførsel

Med bot eller fengsel inntil seks måneder eller begge deler straffes den som
a. inn- eller utfører en vare uten å fremlegge varen for tollmyndighetene etter § 2-4 eller § 5-4
b. inn- eller utfører en vare uten å tollbehandle varen etter § 3-1 eller § 5-5
c. disponerer over en vare i strid med vilkår som følger av den deklarerte prosedyren, jf. kapittel 4 eller § 5-9
d. i Norge utsteder eller foranlediger utstedt uriktig eller ufullstendig opprinnelsesbevis, faktura eller annet uriktig legitimasjonsdokument som er bestemt til å tjene som bevis ved tollbehandling av en vare i et annet land.

Vareførselsloven § 12-5 fastsetter hvilke overtredelser som kan straffes som ulovlig vareførsel. Skyldkravet for straff er forsett, se straffeloven § 21. I tillegg er grovt uaktsomme overtredelser som nevnt i vfl. §§ 12-5 til 12-7 straffbare, jf. vfl. § 12-10 (se nærmere omtale av denne bestemmelsen). Dette er en endring fra tidligere gjeldende tollov hvor forsettlige og uaktsomme handlinger var straffbare.

Bokstav a: Finansdepartementet uttaler i Prop. 237 L (2020-2021) : «Fremleggelsesplikten gjelder for enhver som bringer en vare til eller fra tollområdet. Straffebestemmelsen har en snevrere rekkevidde enn bestemmelsen om overtredelsesgebyr ved brudd på plikter i kapittel 2, jf. § 12-2 bokstav a, da straffebestemmelsen ikke omfatter brudd på de andre pliktene ved ankomst til tollområdet som følger av kapittel 2. I praksis er isolerte brudd på slike plikter mindre alvorlige enn brudd på fremleggelsesplikten, og departementet mener derfor det er tilstrekkelig at brudd på andre plikter enn fremleggelsesplikten sanksjoneres med et overtredelsesgebyr.»

Bokstav c: Mens overtredelse av bokstav b i de fleste tilfeller vil innebære unnlatelse av å handle i samsvar med en plikt, vil bokstav c som regel ramme en aktiv handling.

Bokstav d: Dette vil være tilfeller hvor det i det andre landet innrømmes tollettelser dersom varen har opprinnelse i Norge eller på grunnlag av annet legitimasjonsdokument utstedt i Norge.

Bestemmelsen i § 12-5 viderefører tolloven § 16-2 første ledd og 16-5 tredje ledd. Begrunnelsen for endret ordlyd er at det etter Finansdepartementets syn bør fremgå klarere av loven hvilke handlinger og unnlatelser som kan være straffbare.


Vareførselsloven § 12-5

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 9.12

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 16-2 og § 16-5 tredje ledd

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007)

Tolloven 1966 §§ 61 og 63

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 40 (1974-1975)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 164, 165, 166, 170, 171, 178 og 182

Ot.prp. nr. 37 (1934) – § 164

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901