Gå til innhold

§ 7-18 Opplysninger fra myndigheter som gir tillatelse til inn- og utførsel av varer

§ 7-18. Opplysninger fra myndigheter som gir tillatelse til inn- eller utførsel av varer

Uten hinder av taushetsplikt skal myndigheter som gir tillatelse til inn- eller utførsel av varer, gi tollmyndighetene opplysninger som er av betydning for å kontrollere at varer inn- eller utføres i samsvar med tillatelse.

Bestemmelsen regulerer tollmyndighetenes adgang til å innhente taushetsbelagte opplysninger fra myndigheter som gir tillatelser til inn- eller utførsel av varer. Bestemmelsen viderefører deler av tolloven § 12-2 annet ledd.

Et av formålene med vareførselsloven er å sikre at varer inn- og utføres i samsvar med tillatelser og ikke i strid med forbud eller restriksjoner. Det kan for eksempel gjelde import av dyrefôr som krever registrering hos Mattilsynet, eller import av fyrverkeri som krever registrering og godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ved inn- og utførsel av slike varer kontrollerer tollmyndighetene nødvendige tillatelser mv. på vegne av den myndigheten som forvalter det aktuelle regelverket. Bestemmelsen slår fast at vedkommende myndighet uten hinder av taushetsplikt skal gi tollmyndighetene opplysninger av betydning for denne kontrollen.


Vareførselsloven § 7-18 

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.7

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-2

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 94

Tolloven 1966 § 16A

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)