Gå til innhold

§ 9-3 Håndheving av norske bestemmelser om vareførsel på annen stats territorium

§ 9-3 Håndheving av norske bestemmelser om vareførsel på annen stats territorium

(1) Norske bestemmelser om inn- og utførsel av varer og andre bestemmelser om trafikken som tollmyndighetene håndhever, kan etter avtale med annen stat anvendes på denne statens område.

(2) Den andre statens tjenestepersonell kan gis myndighet til, helt eller delvis, å håndheve bestemmelser som nevnt i første ledd på den andre statens område eller i særskilt kontrollområde etter § 9-2.

(3) Departementet kan gi forskrift om anvendelse og håndheving av norske bestemmelser etter første og annet ledd, herunder om i hvilken utstrekning myndighet etter denne loven skal overføres til annen stats tjenestepersonell. 

Prinsippet bak avtalen med EU om grensetollsamarbeid er at begge staters lovgivning skal kunne anvendes i en grensesone, og at statenes personell utfører tjeneste for begge stater. Publikum kan da tollbehandle varer ut av det ene landet og inn i det andre landet samme sted. Kontroll kan også foretas på vegne av begge stater på ett sted.

Norge har en avtale om grensetollsamarbeid med EU som går ut på at statene samarbeider om tollforvaltningen på felles landegrenser. Avtalen omfatter grensene mot henholdsvis Sverige og Finland, men omfatter bare forhold som i EU reguleres av fellesskapsretten. I tillegg er det separate avtaler mellom Norge og henholdsvis Sverige og Finland som regulerer forhold som reguleres av nasjonal rett i de to landene.

Vareførselsloven § 9-3 hjemler at norske regler etter overenskomst kan anvendes på utenlandsk territorium. I praksis er dette aktuelt for svensk og finsk territorium.

Alle regler som norske tollmyndigheter håndhever kan anvendes på svensk og finsk territorium. Reglene kan håndheves av tjenestepersonell fra Norge og Sverige i kontrollområdet i Sverige mot grensen til Norge, og av tjenestepersonell fra Norge og Finland i kontrollområdet i Finland mot grensen til Norge. I tillegg kan selvsagt henholdsvis svensk og finsk lovgivning anvendes.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 14-3 på vareførselsområdet.


Vareførselsloven § 9-3 

Vareførselsforskriften §§ 9-3-1 til 9-3-2

Forarbeider

St.prp. 237 L (2020-2021) punkt 9.9

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 14-3

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) side 104

Tolloven 1966 § 76

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Lov av 18. desember 1959 om grensetollsamarbeid med fremmed stat § 3

Ot.prp. nr. 11 (1959-60)