Gå til innhold

§ 11-3 Tilbakehold av varer som inn- eller utføres uten nødvendig tillatelse

§ 11-3. Tilbakehold av varer som inn- eller utføres uten nødvendig tillatelse

(1) Tollmyndighetene kan holde tilbake eller innhente varer som inn- eller utføres uten nødvendig tillatelse etter annen lov.

(2) Den deklarasjonspliktige skal underrettes om at varen er tilbakeholdt, og varsles om at varen kan bli destruert etter § 11-7 annet ledd.

(3) Departementet kan gi forskrift om behandling av varer som er holdt tilbake eller innhentet, og om dekning av kostnader som påløper.

Tollmyndighetene skal i henhold til vfl. § 1-1 bokstav b kontrollere at varer ikke inn- eller utføres i strid med restriksjoner, tillatelser mv. etter andre myndigheters regelverk. Tollmyndighetene har derfor en særskilt hjemmel til å tilbakeholde og innhente varer som inn- eller utføres uten nødvendig tillatelse i § 11-3 første ledd. Denne supplerer eventuelle hjemler som Tolletaten har til å tilbakeholde eller beslaglegge varer i annet regelverk, f.eks. legemiddelloven § 13a eller tobakkskadeloven § 43. Tilbakeholdsadgangen i vfl. § 11-3 første ledd er mest aktuell hvor en vare ikke holdes tilbake etter vfl. § 11-2 for brudd på reglene om tollbehandling – altså i hovedsak hvor varen ellers er korrekt deklarert, men det mangler nødvendig tillatelse.

Etter at varen er tilbakeholdt, er det i utgangspunktet den aktuelle regelverkseieren som følger opp saken videre. Dersom dette ikke skjer, følger det av § 11-3 annet ledd at tollmyndighetene kan destruere varen etter vfl. § 11-7 annet ledd. Den deklarasjonspliktige skal varsles både om at varen er tilbakeholdt og at den kan bli destruert.

I henhold til § 11-3 tredje ledd er det gitt regler i forskrift om behandling av varer som er holdt tilbake eller innhentet, og om dekning av kostnader som påløper. Tilbakeholdte varer kan lagres hos tollmyndighetene eller private lagerholdere. Tollmyndighetene kan kreve at den deklarasjonspliktige dekker omkostninger knyttet til tilbakehold, innhenting og lagring, samt eventuelt stiller sikkerhet for lagerleien.


Vareførselsloven § 11-3

Vareførselsforskriften § 11-3-1

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 9.11