Gå til innhold

§ 6-8 Utregnet tollverdi

§ 6-8. Utregnet tollverdi

(1) Utregnet tollverdi av innført vare er summen av

a. kostnaden eller verdien av materialer, produksjon eller annen bearbeiding ved fremstilling av den innførte varen
b. fortjeneste og alminnelige kostnader som tilsvarer det som vanligvis beregnes av produsenter i eksportlandet ved salg for eksport til Norge av varer av samme kategori eller slag og
c. transport- og forsikringskostnaden for den innførte varen frem til innførselsstedet, og kostnader for lasting og håndtering som er forbundet med forannevnte transport av varen, slik som bestemt i § 6-10 første ledd bokstav e og f.

(2) Departementet kan gi forskrift om utregning av tollverdien.

Kan ikke tollverdien fastsettes etter metodene i §§ 6-3 til 6-6, må fastsettelse etter § 6-8 prøves.

Metoden går ut på å bygge opp tollverdien av elementer (faktorer) som vanligvis inngår når en vare skal produseres og selges. Det er i utgangspunktet importøren som må fremskaffe tilstrekkelige opplysninger for at metoden i § 6-8 skal kunne anvendes.

Ved fastsettelse etter § 6-8 bygges tollverdien opp av tre kategorier elementer. For det første inngår verdien av materialer og andre produksjonskostnader. For det andre inngår det påslag for fortjeneste og salgskostnader som er vanlig å beregne, og til slutt inngår transport- og forsikringskostnader.

Metoden forutsetter relativt detaljert informasjon fra produsent eller selger av varen, og blir sjelden benyttet.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 7-15.


Vareførselsloven § 6-8 

Vareførselsforskriften § 6-8-1

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.6

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 7-15

Ot.prp. nr. 1 (1994-1995)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 8

St. prp. nr. 1 (1994-1995)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5

St.prp. nr. 1 (1980-1981)

St.prp. nr. 25 (1979-1980)

Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917 § 7