Gå til innhold

§ 12-3 Overtredelsesgebyr ved manglende deklarering av betalingsmidler

§ 12-3. Overtredelsesgebyr ved manglende deklarering av betalingsmidler

(1) Ved brudd på plikten til å deklarere kontanter og andre likestilte betalingsmidler etter §§ 3-2 og 5-6 kan tollmyndighetene ilegge et overtredelsesgebyr på inntil 30 prosent av betalingsmiddelets pålydende.

(2) Departementet kan gi forskrift om utmåling av gebyret.

Vareførselsforskriften § 12-3-1

Bestemmelsen regulerer ileggelse og utmåling av overtredelsesgebyr ved brudd på deklareringsplikten for betalingsmidler. Den som bringer norske og utenlandske sedler og mynt eller andre betalingsmidler tilsvarende et beløp større enn NOK 25 000 kr til eller fra tollområdet, skal uoppfordret deklarere betalingsmidlene på skjema RD 0026 som inngis til tollmyndighetene ved inn- eller utreise, jf. vareførselsforskriften §§ 2-4-2 og 4-1-6 femte ledd (innførsel) og §§ 5-4-1 og 5-9-4 (utførsel).

Ved brudd på deklareringsplikten for betalingsmidler kan tollmyndighetene fastsette et gebyr på inntil 30 prosent av betalingsmiddelets pålydende. Det presiseres at selv om vfl. § 12-3 åpner for at det kan ilegges gebyr på inntil 30 prosent av betalingsmiddelets pålydende, skal gebyret kun utgjøre 20 prosent av betalingsmiddelets pålydende, jf. vareførselsforskriften § 12-3-1. Dette er en videreføring av gjeldende rett. Beregningsgrunnlaget for gebyret er hele det medbrakte beløpet fra første krone (inkludert de første kr 25 000), jf. vareførselsforskriften § 12-3-1 annet ledd. Det skal følgelig ikke gjøres fradrag fra verdien av betalingsmidler under grensen for deklareringsplikten.

Etter vareførselsforskriften § 12-3-1 tredje ledd kan overtredelsesgebyret settes lavere enn 20 prosent, eller falle helt bort, dersom særlige forhold utenfor den deklarasjonspliktiges kontroll tilsier det. Bestemmelsen er ment kun som en sikkerhetsventil.
Etter vareførselsforskriften § 12-3-1 fjerde ledd skal gebyret fastsettes i norske kroner.
Bestemmelsen i vfl. § 12-3 viderefører tolloven § 16-15, men slik at tollmyndighetenes adgang til å holde tilbake betalingsmidler til sikring av gebyr, reguleres i en egen paragraf, se § 11-1.


Vareførselsloven § 12-3

Vareførselsforskriften § 12-3-1

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 9.12

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 16-15

Tollforskriften § 16-15-1

Tollforskriften § 16-15-2

Prop.1 L (2009-2010)

Rettspraksis

RG 2011 s. 232