Gå til innhold

§ 7-20 Tollmyndighetenes adgang til områder

§ 7-20. Tollmyndighetenes adgang til områder

(1) Tollmyndighetene skal ha uhindret adgang langs kysten, i havneområder, til jernbanelinjer med tilhørende stasjonsområder, til stasjoner for busstrafikk med utlandet, til landingsplasser for luftfartøyer og til områder som støter til riksgrensen. Adgangen omfatter også bygninger som har sammenheng med driften av områdene.

(2) Sikkerhets- og adgangsprosedyrene til slike områder skal tilpasses tollmyndighetenes behov, og eier av området belastes kostnadene ved å gi tollmyndighetene adgang.

Vareførselsloven § 7-20 presiserer at tollmyndighetene skal ha uhindret adgang til de områdene der det skal utføres kontroll. Bestemmelsens formål er å hindre at private rettigheter (f.eks. eiendomsrett) påberopes og dermed hindrer eller vanskeliggjør kontroll.

I mange havner, og på alle internasjonale lufthavner, er det adgangsregulering ved bruk av bl.a. adgangskort, gjennomlysning og andre former for personkontroll. Tollmyndighetenes tjenestepersoner er ikke unntatt fra slike sikkerhetstiltak, men den som er ansvarlig for området skal sørge for at adgangsregulering ikke hindrer tollmyndighetenes kontrollvirksomhet. Eier av området bærer også eventuelle kostnader ved tilpasning av sikkerhetsrutinene til tollmyndighetenes behov. Ved konkrete kontroller skal også den ansvarlige også legge til rette for at kontrollen kan gjennomføres mest mulig uhindret dersom sikkerhetsrutinene ikke allerede er tilpasset.


Vareførselsloven § 7-20 

Forarbeider

Prop. 237 L. (2020-2021) punkt 9.7

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 13-2

Tollforskriften 2007 § 13-2-1

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 102

Tolloven 1966 § 10

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959