Gå til innhold

§ 2-5 Tillatelse til videre transport i tollområdet

§ 2-5. Tillatelse til videre transport i tollområdet

(1) Dersom det i et fartøy er varer, herunder proviant, som ikke er tollbehandlet ved innførselen, må føreren ikke la fartøyet gå videre til et annet sted i tollområdet før tollmyndighetene har gitt tillatelse til det. §§ 2-2 til 2-4 og 2-6 gjelder ved ankomst til nytt bestemmelsessted i tollområdet.

(2) Departementet kan gi forskrift om tillatelse til videre transport i tollområdet av varer som ikke er tollbehandlet, og fastsette at slik tillatelse kan gis føreren av andre transportmidler.

Det kreves tillatelse fra tollmyndighetene dersom et fartøy skal gå videre (fra første havn etter ankomst til tollområdet) til en annen havn i tollområdet med varer som ikke er gått over til fri disponering. Dette omfatter blant annet alle fartøy som har proviant som ikke er gått over til fri disponering om bord.

Fører av fartøy med varer som ikke er gått over til fri disponering, skal ved videre transport i tollområdet ha tilgjengelig dokumenter som er utstedt av tollmyndighetene.

Bestemmelsen i § 2-5 viderefører tolloven § 3-6. 


Vareførselsloven § 2-5 

Vareførselsforskriften § 2-5-1 

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 9.2  

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 3-6 

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) s. 46 

Tollforskriften § 3-6-1 

Tolloven 1966 § 26

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993) 

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966) 

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959 

Tolloven 1928 §§ 111 og 112

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901