Gå til innhold

§ 8-8 Opplysninger fra transportselskap om passasjerer og besetning

§ 8-8. Opplysninger fra transportselskap om passasjerer og besetning

(1) Transportselskap skal etter krav fra tollmyndighetene gi opplysninger om passasjerer og besetning for kontroll med varer som passasjerer og besetning om bord i selskapets transportmidler bringer med seg.

(2) Det skal bare gis opplysninger om passasjerer og besetning som er på reise til eller fra tollområdet, eller som er registrert for en nært forestående reise til eller fra tollområdet.

(3) Departementet kan gi forskrift om omfanget av opplysningsplikten, om at opplysningene skal gis i elektronisk format, og om plikt til å gi opplysninger uten krav fra tollmyndighetene. Departementet kan også gi forskrift om adgangen til å utlevere opplysninger til offentlige myndigheter.

Bestemmelsen regulerer tollmyndighetenes adgang til å innhente opplysninger om passasjerer og besetning fra transportselskaper. Hensikten er at tollmyndighetene skal kunne innhente nødvendige opplysninger for kontroll av varer som passasjerene og besetningen bringer med seg til eller fra tollområdet.

Forholdet til PNR-enheten i politiet

Etter grenseloven § 16a plikter alle luftfartsselskap som frakter passasjerer til og fra Norge å overføre detaljerte passasjeropplysninger (PNR-opplysninger) til PNR-enheten i politiet. Etter politiregisterforskriften § 60-10, jf. § 60-1 kan PNR-enheten utlevere opplysningene for å forebygge, avdekke, etterforske og rettsforfølge terrorhandlinger og alvorlig kriminalitet til såkalte kompetente myndigheter. Tolletaten er en slik kompetent myndighet, jf. politiregisterforskriften § 60-4 første ledd nr. 6. Dette innebærer at tollmyndighetene gjennom PNR-ordningen vil få opplysninger om flypassasjerer for kontroll av varer når strafferammen for det aktuelle lovbrudd er over tre år.

Vareførselsloven § 8-8 gjelder tollmyndighetenes adgang til å innhente passasjer- og besetningsopplysninger fra alle som i virksomhet frakter passasjerer til og fra tollområdet, unntatt passasjeropplysninger som innhentes via PNR-ordningen.

§ 8-8 første ledd

Informasjon om passasjerer og besetning, enten passasjer- og besetningslister eller opplysninger om enkeltpersoner, vurderes av tollmyndighetene før de reisende ankommer. Passasjer- og besetningsopplysningene kan sammenholdes med kjente forhold om reisende, kalt etterretningsinformasjon, og brukes for å målrette kontrollen. Dersom tollmyndighetene på denne måten finner en eller flere reisende som er aktuelle for kontroll, vil denne informasjonen bli ytterligere vurdert, blant annet med tanke på aktualitet og alvorlighetsgrad. Informasjonen om de reisende gjennomgås også for å identifisere reisende som er ukjente i Tolletatens registre, men som passer inn i ett eller flere kjente mønstre, med henblikk på utvelgelse for nærmere kontroll av varene de bringer med seg. Tollmyndighetene kan dermed avklare hvilke personer som er aktuelle kontrollobjekter i løpet av den korte tiden de har tilgjengelig fra passasjerene og besetningen forlater transportmiddelet, til de passerer tollfilteret (rød og grønn sone) hvor de fleste tollkontrollene gjennomføres.

Opplysningene kan ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for at tollmyndighetene kan gjennomføre kontrollen opplysningene er innhentet for, det vil si kontrollen av varer som transportselskapets passasjerer bringer med seg på den aktuelle reisen.

§ 8-8 annet ledd

Avgrensningen til nært forestående reise understreker at formålet er forberedelse av kontroll av passasjerer som innen kort tid ankommer eller forlater tollområdet. Hvis reisen til tollområdet er kortvarig, tilsier det at passasjer- og besetningsopplysninger må gis noe tid før reisen starter. Ved avreise vil det alltid være behov for opplysninger før reisen starter. Tollmyndighetene forventes ikke å bruke lang tid på å vurdere de mottatte opplysningene, ettersom de i stadig større grad kan sammenstille opplysningene elektronisk, men de må ha noe tid for å forberede den konkrete kontrollen.

Bestemmelsen er ikke ment å innebære at transportselskaper som i dag ikke registrerer opplysninger om sine passasjerer når disse reiser til eller fra landet, vil måtte innføre rutiner for innhenting av opplysninger og rapportering til tollmyndighetene.

Transportselskapene skal gi opplysninger etter krav fra tollmyndighetene. Det innebærer at transportselskapene ikke plikter å gi opplysningene løpende. Både for tollmyndighetene og for transportselskaper som jevnlig trafikkerer grensen, kan det være hensiktsmessig at passasjerlister gis fortløpende uten at det kreves fra tollmyndighetene for hver grensepassering. Fortløpende levering av passasjerlister kan etableres som en praktisk ordning, men det vil også være adgang til å bestemme en slik løpende opplysningsplikt i forskrift. Det er en forutsetning at en eventuell forskrift begrenses til transportselskaper som har passasjerlister, og at det gis detaljerte bestemmelser om tidspunkt for å gi opplysninger og hvilke opplysninger som skal gis. Det er per 1. januar 2023 ikke gitt slik forskrift for annet enn overføring av opplysninger i SafeSeaNet Norway, se nedenfor.

SafeSeaNet Norway

Det følger av vareførselsforskriften § 8-8-1 at for fartøy med meldeplikt etter vareførselsloven § 2-3 skal overføring av passasjer- og besetningslister i SafeSeaNet Norway skje dersom tollmyndighetene krever det. Bestemmelsen viderefører innholdet i tollforskriften § 3-3-2 sjette ledd bokstav a og b. SafeSeaNet Norway er en nasjonal meldeportal der skipsfarten sender myndighetspålagte ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner. Systemet driftes under ledelse av Kystverket. Plikten vil være begrenset til å omfatte passasjer- og besetningslister i henhold til standarden IMO FAL form 6. Dette er en internasjonal standard som er fastsatt av konvensjon om lettelser i internasjonal sjøtransport (FAL). Nærmere utfyllingsregler for rapportering av skipsanløp til og fra Norge finnes i «SafeSeaNet Norway Users Guide».

Utlevering av opplysninger til andre offentlige myndigheter

Det er hjemmel for å fastsette adgangen til å utlevere passasjer- og besetningsopplysninger til andre offentlige myndigheter i forskrift. Begrensninger i adgangen til å utlevere passasjer- og besetningsopplysninger i forskrift til § 8-8 vil gå foran adgangen til å utlevere opplysninger til offentlige myndigheter etter § 7-11. Det er imidlertid ikke fastsatt slike forskrifter per 1. januar 2023.


Vareførselsloven § 8-8 

Vareførselsforskriften § 8-8-1

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 6.1

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tollforskriften 2008 § 3-3-2 og § 8-9-2