Gå til innhold

§ 2-6 Lossing

§ 2-6. Lossing

(1) Varer som ikke er tollbehandlet, må ikke losses eller på annen måte fjernes fra et transportmiddel før tollmyndighetene har gitt tillatelse til det. Ved lossing i nødstilfelle skal føreren snarest mulig melde fra til tollmyndighetene om lossingen.

(2) Departementet kan gi forskrift om lossing, herunder at lossing bare kan finne sted ved bestemte steder, til bestemte tider eller i bestemte områder, og om unntak fra plikten til å innhente tillatelse før lossing.

Føreren av et transportmiddel kan ikke starte lossing før tollmyndighetene har gitt tillatelse til dette (lossetillatelse). Det er gitt nærmere regler om hvor og hvordan lossingen kan finne sted i vareførselsforskriften § 2-6-1.

Tillatelse til lossing anses som gitt for varer som har gått over i fri disponering og varer som er underlagt prosedyren midlertidig innførsel. Det kan dessuten gis tillatelse for varer som deklareres for prosedyren tollager eller i andre enkelttilfeller.

Tillatelsen til tollager kan omfatte generell fullmakt til å gi lossetillatelse, jf. § 4-4-3 annet ledd. For å få innvilget generell fullmakt til lossetillatelse for varer som sendes i henhold til Transitteringskonvensjonen må tollagerholderen være autorisert mottaker. Tollagerholder som ikke har generell fullmakt må innhente lossetillatelse i det enkelte tilfelle.

Tollagerholderen skal registrere eventuelle uoverensstemmelser mellom det som er oppført i fraktdokumenter og det som faktisk ankommer tollageret. Dette er det nærmere regler om i § 4-4-8 tredje og fjerde ledd.

De store operatørene på kontinentalsokkelen har forsyningsbaser på land der det jevnlig går varer med forsyningsskip og helikoptre til og fra oljeinstallasjonene. Ettersom varene går til og fra tollområdet, vil vareførselslovens regler gjelde. Forsyningsbasene har ofte status som tollager, og det innebærer at alle varene som losses på basen skal registreres i tollagerregnskapet.

Bestemmelsen i § 2-6 viderefører tolloven § 3-4. 


Vareførselsloven § 2-6 

Vareførselsforskriften § 2-6-1 

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 9.2 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 3-4 

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) s. 45

Tollforskriften § 3-4-1 

Tolloven 1966 § 23

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993) 

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959 

Tolloven 1928 §§ 29, 32-34, 143 siste ledd og 147

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Tollovkommisjonens utkast av 1901