Gå til innhold

§ 7-3 Tollmyndighetenes endring av opplysninger mottatt i deklarasjon mv.

§ 7-3. Tollmyndighetenes endring av opplysninger mottatt i deklarasjon mv.

(1) Tollmyndighetene kan endre opplysninger i deklarasjonen når de finner at opplysningene er uriktige. Det samme gjelder dersom det ikke foreligger noen deklarasjon.

(2) Tollmyndighetenes avgjørelse om endring av opplysninger kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. § 7-4 om klagefrist gjelder tilsvarende.

Tollmyndighetene kan endre opplysninger i deklarasjonen dersom opplysningene er uriktige. Endring av uriktige opplysninger etter denne bestemmelsen vil isolert sett ikke ha betydning for fastsetting av tollavgift eller andre avgifter ved innførsel. I motsetning til endring etter tollavgiftsloven er det ingen frist for endring av uriktige opplysninger.

Endringsadgangen gjelder også når det ikke foreligger noen deklarasjon, jf. første ledd annet punktum. Det innebærer at tollmyndighetene har adgang til å registrere opplysninger når de blir kjent med varer som ikke er deklarert for inn- eller utførsel.

Bestemmelsen er begrunnet i hensynet til at opplysninger om varer som inn- og utføres skal være riktige.

Tollmyndighetenes avgjørelse om endring av opplysninger er et enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen i § 7-4 på seks uker gjelder også for slike vedtak.


Vareførselsloven § 7-3 

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.7