Gå til innhold

§ 4-3 Prosedyren transittering

Prosedyren transittering innebærer at en vare sendes gjennom tollområdet eller til et sted i tollområdet etter bestemmelsene i Transitteringskonvensjonen og TIR-konvensjonen. Transitteringsprosedyren muliggjør forsendelse av varer gjennom flere land med et minimum av tollbehandling. 

§ 4-3.Prosedyren transittering

(1) Under prosedyren transittering kan en vare sendes gjennom eller til et sted i tollområdet etter bestemmelsene i Transitteringskonvensjonen og TIR-konvensjonen. Ved transittering beregnes ikke tollavgift eller andre innførselsavgifter.

(2) Departementet kan gi forskrift om innholdet i deklarasjonen for prosedyren transittering. Departementet kan også gi forskrift om transitteringsordninger, herunder om gjennomføring av prosedyren, elektroniske transitteringssystemer, autorisasjonsordninger og vilkår for disse og om følger av brudd på vilkår i en transitteringstillatelse.

Transitteringsordninger

Transittering involverer nødvendigvis flere land, og Norge har i dag to transitteringsordninger:

  • Transitteringskonvensjonen som kan benyttes mellom alle avtalepartene til konvensjonen (EU- land, Sveits, Island, Norge, Tyrkia, Nord-Makedonia og Serbia).
  • TIR-konvensjonen, som i dag først og fremst anvendes ved transport til og fra Midtøsten og Øst-Europa.

Begge transitteringsordninger er gjort til norsk rett i vareførselsforskriften § 4-3-1 og § 4-3-2. Deklarasjon for prosedyren transittering leveres i henhold til bestemmelser i konvensjonene.

Transitteringskonvensjonen

Transitteringskonvensjonen er klart mest brukt, og bygger på et system med en såkalt «hovedansvarlig», som har forpliktet seg til å gjennomføre transporten i henhold til regelverket. Den hovedansvarlige må stille garanti for eventuell tollavgift og andre avgifter som oppstår ved brudd på reglene for prosedyren.

Både oppstart, registrering av grensepassering og fullføring av en transittering etter Transitteringskonvensjonen foregår elektronisk ved hjelp av et system som i Norge kalles NCTS (New Computerised Transit System). Tollmyndighetene i de ulike landene kommuniserer også ved hjelp av dette systemet.

TIR-konvensjonen

Også ved transittering etter TIR-konvensjonen ligger det garantier i bunnen, men disse er knyttet opp mot TIR-carnetet. Carnetene utstedes av garanterende forbund i de ulike landene (i Norge NLF). Ordningen er lite brukt i Norge.

Fullføring av en transittering i Norge

Når transitteringsprosedyren er fullført, må varene underlegges en annen prosedyre. Formelt sett skal transitteringen fullføres ved et nærmere angitt norsk tollsted, men dette betyr ikke at varene nødvendigvis må fraktes dit. Tollagerholdere kan autoriseres (autorisert mottaker) til å fullføre transitteringer ved at varene registreres og deklareres for prosedyren tollager. Dette skjer i de aller fleste tilfellene. Den endelige avslutningen av transitteringsprosedyren foretas elektronisk i NCTS-systemet.

Gjennomføring av internasjonale avtaler om transittering

Både Transitteringskonvensjonen og TIR-konvensjonen er gjort til norsk rett gjennom forskrift. De prosedyremessige bestemmelser er gjennomført i vareførselsforskriften § 4-3-1 og § 4-3-2, mens bestemmelser om ansvar for avgifter er gjennomført i tollavgiftsforskriften § 2-7-1.

Les mer


Vareførselsloven § 4-3 

Vareførselsforskriften § 4-3-1 til § 4-3-3

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.4

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 4-22

Ot.prp.nr. 58 (2006-2007) side 51

Tolloven 1966 § 57

Ot.prp.nr.13 (1993-1994)

Ot. prp.nr. 108 (1992-1993)