Gå til innhold

§ 9-2 Særskilt kontrollområde

§ 9-2 Særskilt kontrollområde

(1) Til gjennomføring av avtale med annen stat om tollsamarbeid eller annen gjensidig bistand kan det opprettes et særskilt kontrollområde
a. langs grensen mot annen stat, som tilsvarer et lignende område på denne statens område. Kontrollområdets bredde på norsk område må ikke overstige 15 kilometer.
b. andre steder på norsk område, som omfatter veistrekninger, jernbanestrekninger med ett eller flere stasjonsområder, landingsplasser for luftfartøyer, skipsleder eller havneområder, når samarbeidet om kontroll med vei-, jernbane-, luft- eller sjøtrafikken gjør dette nødvendig.

(2) § 9-1, § 9-3 annet ledd, § 9-4 første ledd og § 9-5 gjelder også utenfor kontrollområdene dersom formålet er å undersøke om det er forsøk på ulovlig vareførsel, og forfølgelsen av den mistenkte ut over kontrollområdet skjer i umiddelbar sammenheng med handlingen.

(3) Departementet kan gi forskrift om opprettelse av særskilte kontrollområder.

Prinsippet bak avtalen med EU om grensetollsamarbeid er at begge staters lovgivning skal kunne anvendes i en grensesone, og at statenes personell utfører tjeneste for begge stater. § 9-2 fastsetter det særskilte kontrollområdet hvor annen stats tollovgivning kommer til anvendelse på norsk territorium (i tillegg til norsk lovgivning).

Kontrollområdet mot Sverige er 15 kilometer ut fra riksgrensen. I tillegg omfatter kontrollområdet på norsk side de fire jernbanelinjene som krysser riksgrensen, inkludert stasjonsområdene. Enkelte veistrekninger som krysser riksgrensen omfattes også av kontrollområdet på norsk side. Nærmere detaljer finner du i vareførselsforskriften § 9-2-1. I kontrollområdet kommer svenske bestemmelser til anvendelse i tillegg til norske, i den grad de svenske kan håndheves etter  § 9-1.

Kontrollområdet mot Finland er 7 kilometer ut fra riksgrensen. Kontrollområdet mot Finland omfatter ikke veistrekninger ut over kontrollområdet. I kontrollområdet kommer finske bestemmelser til anvendelse i tillegg til norske, i den grad de finske kan håndheves etter § 9-1.

Forfølgelse av mistenkte kan fortsette ut over det særskilte kontrollområdet hvis forfølgelsen skjer i umiddelbar sammenheng med det oppdagede forholdet.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 14-2.


Vareførselsloven § 9-2 

Vareførselsforskriften §§ 9-2-1 til 9-2-2

Forarbeider

St.prp. 237 L (2020-2021) punkt 9.9

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 14-2

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 104

Tolloven 1966 § 4 første ledd

Innst. O. nr. 21 (1993-94)

Ot.prp. nr. 13 (1993-94)

Ot.prp. nr. 108 (1992-93)

Ot.prp. nr. 40 (1974-75)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Lov av 18. desember 1959 om grensetollsamarbeid med fremmed stat § 1

Ot.prp. nr. 11 (1959-60)