Gå til innhold

§ 9-8 Utveksling av opplysninger med annen stat

§ 9-8. Utveksling av opplysninger med annen stat

(1) Til gjennomføring av avtale med annen stat om tollsamarbeid eller annen gjensidig bistand kan tollmyndighetene, uten hinder av taushetsplikt, utveksle opplysninger til bruk for vedkommende stats myndigheter for å sikre overholdelse og forfølge overtredelser av bestemmelser om vareførsel.

(2) Bestemmelser i lov om plikt til å gi opplysninger til bruk for myndighetene ved utskrivning av skatt eller offentlig avgift gjelder tilsvarende når det med hjemmel i avtale med fremmed stat innhentes opplysninger til bruk for utenlandsk tollmyndighet.

(3) Departementet kan gi forskrift om tollmyndighetenes utveksling av opplysninger med annen stat, herunder bestemme at tollmyndighetene under forbehold om gjensidighet kan utveksle slike opplysninger med tollmyndighet i annen stat uten at formell avtale med vedkommende stat er inngått.

Tollsamarbeid mellom stater forutsetter at statene kan utveksle opplysninger. I utgangspunktet er adgangen for norske tollmyndigheter til å gi ut opplysninger begrenset av taushetsplikt i § 7-10. Annet ledd i bestemmelsen gjør imidlertid unntak for informasjonsutveksling med fremmed stat. Slik informasjonsutveksling reguleres av § 9-8. Etter § 9-8 kan informasjon utveksles når dette er en del av gjennomføringen av en avtale mellom Norge og annen stat. Bestemmelsen forutsetter således at det foreligger avtale mellom statene.

Når f.eks. svenske tollmyndigheter skal tollbehandle varer på vegne av Norge, kan det være behov for å innhente opplysninger fra norske tollmyndigheter. Innhenting av opplysninger kan også være aktuelt i forbindelse med kontroll av varer i utlandet.

Når avgifter (herunder tollavgift) skal kreves inn, pålegger skattebetalingsloven personer og foretak å gi opplysninger til norske myndigheter. I henhold til § 9-8 annet ledd er det også en plikt til å gi slike opplysninger dersom norske tollmyndigheter i avtale om tollsamarbeid har forpliktet seg til å innhente opplysninger til bruk i en annen stat.

Bestemmelsens tredje ledd gir hjemmel til å gi forskrift om tollmyndighetenes utveksling av opplysninger med annen stat. I vareførselsforskriften § 9-8-1 er tollmyndighetene gitt hjemmel til å nekte å utlevere opplysninger til annen stat dersom oversendelsen vil være i strid med norske interesser eller lovgivning. Det kan for eksempel dreie seg om industrihemmeligheter eller opplysninger om produkter som har betydning for nasjonal sikkerhet. WTOs Trade Facilitation Agreement (TFA) artikkel 12 avsnitt 7 åpner for å begrense overføringen av opplysninger dersom det er tatt forbehold i nasjonal lovgivning. Det var ikke tatt et slikt forbehold i tolloven eller tollforskriften, men det er dette som er inntatt i vareførselsforskriften § 9-8-1.

Av vareførselsforskriften § 9-8-1 annet ledd følger det at konfidensielle opplysninger som norske tollmyndigheter mottar skal gis minst den samme beskyttelsen som disse opplysningene har i avsenderlandet, da Tolletaten har krav til konfidensialitet også for opplysninger Tolletaten mottar fra andre myndigheter.

Vareførselsforskriften § 9-8-2 regulerer tollmyndighetenes adgang til, under forbehold om gjensidighet, å utveksle opplysninger med annen stat uten at formell avtale med vedkommende stat er inngått. Etter bestemmelsens tredje punktum skal tollmyndighetene før opplysninger utveksles, vurdere om det er fare for at opplysningene kan komme på avveie eller misbrukes. Dette gjør det mulig å avslå en anmodning om informasjonsutveksling, på samme måte som TFA artikkel 12 åpner for. Bestemmelsen er ny med vareførselsforskriften.

Vareførselsloven § 9-8 viderefører tolloven § 14-8, men uten at transittering nevnes særskilt i første ledd, da det anses unødvendig.


Vareførselsloven § 9-8 

Vareførselsforskriften §§ 9-8-1 til 9-8-2

Forarbeider

St.prp. 237 L (2020-2021) punkt 9.9

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 14-8

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 104

Tolloven 1966 § 4 første ledd nr. 2 og 3 og andre ledd

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 40 (1974-1975)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Lov av 18. desember 1959 om grensetollsamarbeid med fremmed stat § 1

Ot.prp. nr. 11 (1959-1960)