Gå til innhold

§ 1-4 Politiattest

§ 1-4.Politiattest

(1) Tollmyndighetene kan kreve fremleggelse av ordinær politiattest i forbindelse med tilsettinger. Ved tilsetting i særskilte stillinger kan det kreves utvidet og uttømmende politiattest.

(2) I vurderingen av om politiattest skal kreves, og i tilfelle hvilken type attest, skal det blant annet tas hensyn til stillingens art, omfang og varighet, hvilke rettigheter og plikter som ligger til stillingen, og hvilke oppgaver som skal utføres.

Vareførselsloven § 1-4 regulerer tollmyndighetenes adgang til å kreve fremleggelse av politiattest ved tilsettinger i Tolletaten.

Etter bestemmelsens første ledd er hovedregelen at tollmyndighetene kan kreve fremleggelse av ordinær politiattest dersom det er behov for det. Utvidet og uttømmende politiattest kan bare kreves ved tilsetting i særskilte stillinger.

Bestemmelsens annet ledd angir hvilke forhold tollmyndighetene skal ta hensyn til ved vurderingen av om politiattest skal kreves, og i tilfelle hvilken type attest. Forhold som skal vurderes er blant annet stillingens art, omfang og varighet, hvilke rettigheter og plikter som ligger til stillingen og hvilke oppgaver som skal utføres.

Vareførselsloven § 1-4 tilsvarer tolloven § 12-15, som ble endret med virkning fra 1. januar 2018.   


Vareførselsloven § 1-4 

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.1 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-15 

Prop. 1 LS (2017 -2018) kapittel 20

Prop. 114 L (2012-2013)

Innst. 344 L (2012-2013)

Strafferegistreringsforskriften § 12 nr. 4 bokstav b