Gå til innhold

§ 3-1 Tollbehandling av varer som innføres til tollområdet

Varer som innføres til tollområdet, skal underlegges en tollprosedyre etter kapittel 4 eller gjenutføres eller avstås etter § 3-7.

§ 3-1.Tollbehandling av varer som innføres til tollområdet

(1) Varer som innføres til tollområdet, skal enten underlegges en tollprosedyre etter kapittel 4 eller gjenutføres eller avstås etter § 3-7.

(2) Med tollmyndighetenes godkjenning og mot eventuell sikkerhetsstillelse kan varer likevel ligge midlertidig på losseplassen eller lagres på annen måte.

(3) Departementet kan gi forskrift om unntak fra kravet om tollbehandling ved innførsel og om omkostninger og sikkerhetsstillelse ved midlertidig lagring av varer.

Tollprosedyrene

Vareførselsloven kapittel 4 har åtte tollprosedyrer

  • § 4-1 Overgang til fri disponering
  • § 4-2 Forpassing
  • § 4-3 Transittering
  • § 4-4 Tollager
  • § 4-5 Frisone
  • § 4-6 Midlertidig innførsel
  • § 4-7 Innenlands bearbeiding av industrivarer
  • § 4-8 Innenlands bearbeiding av landbruksvarer

Det skal leveres en deklarasjon tilpasset den aktuelle prosedyren. Deklarasjonen skal leveres i samsvar med § 3-2 og § 3-3 samt forskriftsbestemmelser tilhørende de ulike prosedyrene.

Når vilkårene for å underlegge varen den valgte prosedyren er oppfylt, de nødvendige tillatelser for å innføre varen foreligger og det er betalt eller stilt sikkerhet for eventuell avgiftsplikt, kan varen disponeres over i tråd med prosedyren, jf. § 3-5.

Gjenutførsel eller avståelse til tollmyndighetene

Istedenfor å underlegge varen en tollprosedyre, kan varen gjenutføres eller avstås til tollmyndighetene, jf. § 3-7.

Midlertidig lagring

I utgangspunktet skal varen tollbehandles så snart den innføres. Etter § 3-1 annet ledd kan imidlertid tollmyndighetene tillate at varen blir liggende midlertidig på losseplassen eller lagres på annen måte. Dette er en snever unntaksregel.

Når det gjelder muligheten for at varer kan bli liggende midlertidig på losseplassen, er dette ment å omfatte et kort tidsrom mens tollbehandlingen pågår.

Alternativet «lagres på annen måte» er for det første aktuelt i de sjeldne tilfellene der det ikke er mulig å legge varen inn på tollager etter § 4-4. Et annet tilfelle er lagring ved innhenting og tilbakehold av relativt verdiløse varer. Ettersom innhenting og lagring på tollager vil kunne utløse betydelige kostnader, kan et alternativ være å hente inn eller holde tilbake deler av varen. Dette kan være nøkler og kjennemerker til biler, evt. andre deler slik at varen ikke kan disponeres over på vanlig måte. Selve varen kan da lagres på annen måte enn på tollager. Det forutsettes at midlertidig lagring er relativt kortvarig. All midlertidig lagring forutsetter tollmyndighetenes godkjennelse, det er ingen rettighet.

Tollmyndighetene kan sette som vilkår at det stilles sikkerhet for tollavgift. Tollmyndighetene kan også kreve dekket omkostninger som følge av midlertidig lagring.

Vareførselsloven § 3-1 er langt på vei en videreføring av tolloven § 4-1, men er noe endret fordi bestemmelsene om tollprosedyrer mv. er endret for i større grad å synliggjøre de ulike alternativene for tollbehandling. 


Vareførselsloven § 3-1 

Vareførselsforskriften § 3-1-1 og § 3-1-2

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.3 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 4-1

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 47

Tolloven 1966 § 29 (samt §§ 33 og 55)

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 40 (1974-1975)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 37 og 39

Ot.prp. nr 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 10. april 1901