Gå til innhold

§ 4-4 Prosedyren tollager

Prosedyren tollager innebærer at en vare lagres i bygning eller på sted som er godkjent av tollmyndighetene, uten at det beregnes tollavgift eller andre innførselsavgifter.

§ 4-4.Prosedyren tollager

(1) Under prosedyren tollager kan en vare lagres i bygning eller på sted som er godkjent av tollmyndighetene. Ved bruk av tollager beregnes ikke tollavgift eller andre innførselsavgifter.

(2) Departementet kan gi forskrift om innholdet i deklarasjonen for prosedyren tollager og om unntak fra plikten til å levere deklarasjon. Departementet kan også gi forskrift om adgang til å opprette og drifte tollager, om lagringstid og tvangssalg og om tillatelse til å ta varen midlertidig ut av lageret.

Innhold

Generelt om tollager

Det finnes fire ulike typer tollager:

  • Alminnelig tollager (tollager A)
  • Sentraltollager (tollager B)
  • Tollavgiftsfritt utsalg på lufthavn (tollager C)
  • Bearbeidingstollager (tollager D)

Tillatelse til opprettelse og drift av tollager gis av tollmyndighetene. Vilkårene for å få tollagerbevilling er nærmere beskrevet i vareførselsforskriften § 4-4-3.

Tollagerbevillingen kan omfatte generell lossetillatelse. Dette innebærer at tollagerholder har fullmakt til å tillate lossing. Transportører som kommer med varer til tollageret, slipper således å søke tollmyndighetene om tillatelse til å losse i det enkelte tilfellet. Se mer om lossing i § 2-6.

Tollager er et lager som er godkjent av tollmyndighetene, hvor det kan lagres varer som ikke er gått over til fri disponering innenfor de tidsfrister og på de betingelser som er fastsatt av tollmyndighetene. I enkelte tilfeller kan også norske varer og varer som er gått over til fri disponering legges inn. Slike tilfeller er beskrevet i vareførselsforskriften. Det ikke lov til fremvisning, demonstrasjon eller salg av varer på tollager, bortsett fra på tollager C.

Det er i utgangspunktet ingen tidsbegrensning for hvor lenge en vare kan ligge på et tollager, men tollmyndighetene kan i særlige tilfeller begrense lagringstiden, for eksempel ved lett bedervelige varer. Tollagerholderen skal straks melde fra til tollmyndighetene om vare som har oversittet slik lagringsfrist. Hvis ikke varen er tatt ut fra tollageret innen fristens utløp, kan tollmyndighetene tvangsselge den.

Ved bruk av prosedyren tollager er varene i utgangspunktet unntatt deklarasjonsplikt. I visse tilfeller skal det likevel leveres deklarasjon, jf. vareførselsforskriften § 4-4-13. Deklarasjon skal inneholde de opplysninger som er nevnt i vareførselsforskriften § 4-4-1.

Tollagerholderens plikter

Tollagerholderen skal føre regnskap over alle innlegg og uttak av varer på lageret (tollagerregnskap). Regnskapet skal være oversiktlig og til enhver tid være oppdatert med de opplysninger som kreves etter vareførselsforskriften § 4-4-8.

Dersom tollagerholderen ved mottak av varer oppdager at det er uoverensstemmelse mellom det som opplyses på fraktedokumentene og det som faktisk ankommer, skal han føre merknadsjournal som viser avvikene. Denne skal leveres til tollmyndighetene innen kl. 12.00 første virkedag etter lossing. Merknadsjournalen skal også oppbevares som en del av lagerregnskapet.

Tollagerholdere som har status som autoriserte mottakere og mottar varer under transittering i NCTS, skal i tillegg avgi lossemerknader i NCTS i forhold til transitteringsdeklarasjonen.

Tollmyndighetene kan pålegge tollagerholder å legge inn vare på tollager. I slike tilfeller har ikke tollagerholder rett til lagerleie fra tollmyndighetene. Videre kan tollmyndighetene kreve vare utlevert eller foreta salg uten hinder av tollagerholders tilbakeholdsrett for lagerleie.

Tollagerholder er ansvarlig for varer som kommer bort under lagring på tollageret. Dersom det ikke er levert merknadsjournal, må dette forstås som at det ikke var noe avvik ved innlegg på tollageret. Eventuell manko som oppstår under lagring, må fortolles og tollavgift/avgifter betales.

Når en vare tas ut fra tollager, må den underlegges en annen tollprosedyre. Skal en vare flyttes fra ett tollager til et annet, må den deklareres på nytt for prosedyren tollager.

Alminnelig tollager (tollager A)

Vareførselsforskriften § 4-4-9

De fleste speditører som bistår importører ved innførsel av varer har tollager. I tillegg har en god del firma som innfører varer til Norge egne tollager. Slike lagre har status som tollager A, og her ligger varer i kortere eller lengre tid i påvente av at varen skal underlegges en annen tollprosedyre.

Selv om varene registreres på et tollager, kan varene kjøres direkte til mottakeren dersom tollagerholderen har tillatelse fra tollmyndighetene til å lagre varene hos mottakeren frem til de går over til fri disponering. Dette kalles «direktekjøring», og innebærer at varene formelt sett er registrert (lagt inn) på et tollager, selv om de altså fysisk sett befinner seg hos mottakeren. Frem til varene er gått over til fri disponering kan imidlertid ikke mottakeren rettmessig ta varene i bruk. For alle varer som direktekjøres, må det fremlegges en fullstendig utfylt deklarasjon for prosedyren overgang til fri disponering innen ti dager etter at tollagerholderen registrerte varen inn i sitt regnskap. Med «fullstendig utfylt deklarasjon» menes at deklarasjonen er korrekt, fullstendig utfylt og levert. I TVINN-systemet vil dette være datoen deklarasjonen passerer input-kontrollen.

Det er ikke tillatt å bearbeide varer på et tollager A ut over det som behøves for å bevare varene. Tollmyndighetene kan gi særskilt tillatelse til ompakking og blanding av varer.

Med mindre det er gitt tillatelse fra tollmyndighetene, kan ikke varene fjernes fra tollageret uten at de er gått over til fri disponering eller er underlagt en annen tollprosedyre. En slik tillatelse kan f.eks. være aktuelt ved CE-sertifisering av fritidsbåter. For at båten skal kunne sertifiseres, må den i enkelte tilfeller tas ut fra tollageret. Etter sertifiseringen må båten legges inn igjen på tollager eller underlegges en annen tollprosedyre.

Sentraltollager (tollager B)

Vareførselsforskriften § 4-4-10

Et sentraltollager (tollager B) brukes der et foretak har felles lager for distribusjon av varer til flere land. Foretaket behøver ikke selv å være lagerholder, men en ekstern lagerholder kan ikke lagre varer for mer enn ett foretak på ett sentrallager.

På sentraltollager kan det legges inn norske varer og varer som er gått over til fri disponering dersom disse skal blandes eller ompakkes med varer som ikke tidligere er gått over til fri disponering. I praksis innebærer dette at forskjellige varepartier kan deles opp og sammenpakkes. Det er imidlertid ikke tillatt å bearbeide varer på et sentrallager utover det som behøves for å bevare varene.

Avgiftsfritt utsalg på lufthavn (tollager C)

Vareførselsforskriften § 4-4-11

Tollager C er taxfreebutikker hvor det selges brennevin, vin, sigaretter osv. i avgangs- og ankomsthall med tilhørende lager på en flyplass. Butikker som selger klær, matvarer osv. på flyplassene samt taxfree butikkene om bord på fergene som går til utenlandske havner, er ikke tollager C.

Det er åpnet for at reisende kan forhåndsbestille varer for utlevering i taxfreebutikken via Internett der bevillingshaver har søkt og fått tillatelse til slik bestilling fra tollmyndighetene.

Tollager C er spesiell i den forstand at dette er den eneste tollagertypen hvor det tillates fremvisning, demonstrasjon og salg av varer.

Bearbeidingslager (tollager D)

Vareførselsforskriften § 4-4-12

Et bearbeidingslager (tollager D) brukes der varer som ikke er gått over til fri disponering, herunder varer fra kontinentalsokkelen, skal deles, ompakkes eller bearbeides for senere eksport. Det kan også legges inn varer som det skal søkes fritak eller tilbakebetaling av tollavgift eller særavgifter for, og andre varer som skal brukes i forbindelse med bearbeidingen av de varene som ikke er gått over til fri disponering.

Bearbeidede varer kan i utgangspunktet ikke gå over til fri disponering i Norge, men må utføres med mindre det foreligger særlige grunner.

Tollmyndighetene kan gi tillatelse til at også innenlands industriell produksjon skjer i de samme lokalene som tollageret bruker. Dette er avhengig av at tollagerholder sørger for at det er enkelt å føre kontroll med hvilke varer som til enhver tid er lagt inn på tollageret og hvilke varer som tilhører den innenlandske produksjonen. 


Vareførselsloven § 4-4 

Vareførselsforskriften § 4-4-1 til § 4-4-14

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.4

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 §§ 4-30 til 4-33

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 53

Tolloven 1966 §§ 48 og 49 1. ledd

Ot. prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot. prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot. prp. nr. 85 (1991-1992)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 90 – 98

Ot.prp. nr. 20 (1928)