Gå til innhold

§ 4-1 Prosedyren overgang til fri disponering

§ 4-1.Prosedyren overgang til fri disponering

(1) Varer som innføres for fri omsetning, bruk eller forbruk, samt kontanter og andre likestilte betalingsmidler, skal underlegges prosedyren overgang til fri disponering.

(2) Ved overgang til fri disponering skal tollavgift og andre innførselsavgifter beregnes.

(3) Departementet kan gi forskrift om innholdet i deklarasjonen for prosedyren overgang til fri disponering og om unntak fra plikten til å levere deklarasjon, herunder om omfang og vilkår for unntak. Departementet kan også gi forskrift om foreløpig deklarasjon, om deklarasjon for flere deklarasjonspliktige og om utsatt endelig fastsetting av tollverdi.

Innhold

Generelt om prosedyren overgang til fri disponering

Prosedyren overgang til fri disponering er den eneste tollprosedyren som innebærer at varen frigjøres helt fra tollmyndighetenes befatning.

At varen går over i fri disponering, betyr at tollmyndighetene ikke lenger har mulighet til å forføye over varen etter reglene i vareførselsloven. Varen kan dermed omsettes, brukes eller forbrukes i tollområdet.

Når en vare går over til fri disponering etter § 4-1, skal det beregnes tollavgift, jf. tollavgiftsloven § 2-1.

Deklarering for prosedyren overgang til fri disponering

Ved bruk av prosedyren overgang til fri disponering skal det leveres deklarasjon med opplysninger som nevnt i vareførselsforskriften § 4-1-1.

Det skal gis opplysninger om bl.a. vareslag, samlet mengde, verdi, leveringsvilkår og opprinnelsesland. Varene må klassifiseres, og tollverdien og beløp som skal betales må beregnes. Når privatperson på egne vegne leverer deklarasjon for vare til privat bruk, kan det gjøres unntak fra enkelte av opplysningskravene.

Hvis det ikke kan leveres en deklarasjon med alle opplysninger som kreves, kan varene innføres på grunnlag av en deklarasjon med noe færre opplysninger. Dette kalles en foreløpig deklarasjon ettersom den må følges opp av en fullstendig utfylt versjon innen ti dager. Det kan søkes på forhånd om tillatelse til å legge frem fullstendig utfylt deklarasjon senere enn ti dager etter innlevering av foreløpig deklarasjon..

Som hovedregel skal deklarasjon leveres ved elektronisk datautveksling. Vareførselsforskriften § 4-1-6 angir flere alternative måter å deklarere for prosedyren overgang til fri disponering. F.eks. kan privatpersoner deklarere reisegods ved hjelp av tollapplikasjon (kvoteappen).

Unntak fra deklareringsplikt

Ved prosedyren overgang til fri disponering er en rekke varer unntatt kravet til å levere deklarasjon. Unntakene fra deklareringsplikt følger av vareførselsforskriften §§ 4-1-9 til 4-1-28. Bestemmelsene er mange, og ofte er det vilkår som må oppfylles for at unntakene skal gjelde. For eksempel er reisegods som innføres av privatpersoner unntatt deklareringsplikt når reisegodset ikke overstiger visse verdimessige eller kvantitative grenser. Det er f.eks. egne kvoter for alkohol- og tobakksvarer.

Når en vare er unntatt fra deklareringsplikt, skal det ikke beregnes tollavgift eller andre innførselsavgifter. Varene trenger da heller ikke å fremlegges for tollmyndighetene. Følgende varer må imidlertid alltid fremlegges for tollmyndighetene:

  • vare som sendes etter forenklet registrerings- og rapporteringsordning (VOEC),
  • gave til personlig bruk som sendes i post,
  • alle varer som er avhengig av tillatelse fra andre myndigheter for å kunne innføres.

Transportmidler og reisegods

Det er gjort unntak for transportmidler som tidligere er gått over i fri disponering eller er fremstilt i Norge og gjeninnføres i uforandret stand. Videre er det gjort unntak for reisegods når reisegodset ikke overstiger verdimessige eller kvantitative grenser. De verdimessige grensene er på henholdsvis 3 000 og 6 000 kroner – avhengig av om den reisende har hatt et utenlandsopphold på mindre enn 24 timer eller mer. Det stilles blant annet som vilkår at reisegodset ikke er ment for videresalg eller annet ervervsmessig formål.

For bestemte personer

Det er gjort unntak ved innførsel av reisegods for personer i tjeneste på transportmidler i internasjonal trafikk, personer i tjeneste om bord på oljeplattformer med videre og personer med laissez-passer.

For proviant og forbruksvare i transportmidler

Det er gjort unntak for proviant og forbruksvare som medbringes, forbrukes eller selges om bord i luftfartøy. Tilsvarende er det gjort unntak for proviant og forbruksvare som medbringes eller forbrukes om bord i tog. Unntakene gjelder bare dersom transportmiddelet benyttes i ervervsmessig virksomhet. Det gjøres også unntak for drivstoff som innføres i motorvogn til ervervsmessig bruk.

For deler, inventargjenstander mv. i fartøy og luftfartøy

Innførsel av deler, inventargjenstander og redskaper i fartøy og luftfartøy som berges til tollområdet er unntatt fra deklareringsplikten. Unntaket gjelder bare for fartøy og luftfartøy i ervervsmessig virksomhet.

Andre unntak

Det er gjort unntak for vare av mindre verdi og gave til personlig bruk som er fritatt for beregningen av merverdiavgift ved innførsel. Med vare av mindre verdi menes vare med verdi under 3 000 kr der utenlandsk nettplattform eller tilbyder beregner og betaler merverdiavgift etter VOEC-ordningen. Videre er det gjort unntak for varer som benyttes til beskyttelse av last, for eksempel emballasje og lastepall. Det er også gjort unntak for vare som innføres fra særlige områder (fiske og fangst og petroleumsprodukter) på visse vilkår, samt vare til grenseboere (jordbruker og skogbruker som bor i norsk grensekommune som også driver jordbruk eller skogbruk i svensk/finsk grensekommune).

Fremleggelse av dokumenter

Tollmyndighetene kan kreve at alle dokumenter som er utstedt i forbindelse med innførselen leveres sammen med deklarasjonen, jf. vareførselsforskriften § 4-1-2. Slike dokumenter skal alltid legges frem dersom den deklarasjonspliktige har fått tillatelse til å levere deklarasjon på papir.

Plikten omfatter for det første alle relevant dokumenter i forbindelse med kjøp av varene. Ordre, aksept, kontrakt, faktura og betalingsdokumenter er eksempler på de mest relevante dokumentene ved kjøp. Er varen leid, lånt eller ervervet på annet grunnlag må dokumenter utstedt i den forbindelse legges frem. Men ettersom plikten omfatter alle dokumenter relatert til innførselen av varen, vil også transportdokumenter, tillatelser, lisenser mv. være aktuelle. I tillegg kan tollmyndighetene kreve fremlagt andre dokumenter som finnes nødvendige for blant annet å avklare varens opprinnelse, klassifisering, vekt, mengde og verdi. Dette kan være dokumenter som kaster lys over hvem som eier varene, hvordan de er blitt pakket og sendt, bankdokumenter, resepter og lignende.

Forenklet ordning for overgang til fri disponering

Alkohol og tobakksvarer ved innreise

Visse mengder alkoholholdig drikk og tobakksvarer til privat bruk som medbringes av reisende, kan innføres for overgang til fri disponering etter en forenklet ordning. Dette skjer ved at varene legges frem for tollmyndighetene på rødt felt eller at den reisende selv angir varene ved å benytte mobilapplikasjon (Kvoteappen). I stedet for beregning av ordinære avgifter, herunder alkoholavgift, emballasjeavgift og merverdiavgift, benyttes forenklede satser. Beregningsgrunnlaget for disse satsene er basert på mengde, se vareførselsforskriften § 4-1-7.

Adgangen til forenklet ordning gjelder ikke for varer som innføres for videresalg eller annet ervervsmessig formål. Forenklet prosedyre kan heller ikke brukes ved overgang til fri disponering av vare som er kjøpt ved ankomst i tollfritt utsalg (taxfree) på lufthavn.

Les mer om vilkår for bruk av Kvoteappen her.

Les mer

Enhetsdokumentet (skjema)

Utfyllingsveileder - innførselsdeklarasjon 


Vareførselsloven § 4-1 

Vareførselsforskriften § 4-1-1 til § 4-1-28

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.4

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 4-20

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 51

Tolloven 1966 § 32, jf. § 1 nr. 7

Ot.prp. nr. 13 (1993-94)

Ot.prp. nr. 108 (1992-93)

Ot. prp. nr. 40 (1974-75)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 43 og 49

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Tollovkommisjonens utkast av 1901

Tolltariffens innl. § bestemmelser § 2 nr. 6

St. prp nr. 1 (1996-97)

Forskrift 12. mars 1987 nr 171
Spesialtariff med forenklede fortollingssatser

St. prp. nr 1, 1951

Budsjettinnstilling nr. 264 (1951)