Gå til innhold

§ 5-3 Meldeplikt ved avreise fra tollområdet

§ 5-3. Meldeplikt ved avreise fra tollområdet

(1) Før et fartøy eller luftfartøy forlater tollområdet, skal føreren melde fra til tollmyndighetene om avreisen.

(2) Dersom transportmiddelet medbringer varer som er omfattet av lovgivningen om eksportkontroll, plikter føreren å forsikre seg om at nødvendig eksporttillatelse er gitt før transportmiddelet forlater tollområdet.

(3) Departementet kan gi forskrift om meldeplikt, herunder om når og hvordan melding skal gis, hva meldingen skal inneholde, og om unntak fra meldeplikten. Departementet kan også gi forskrift om at meldeplikten skal gjelde for førere av andre transportmidler.

Bestemmelsen retter seg mot fører av transportmidler.

Første ledd bestemmer at føreren av fartøy og luftfartøy skal melde fra til tollmyndighetene om avreisen før fartøyet eller luftfartøyet forlater tollområdet. Hensynet bak bestemmelsen er at det skal være mulig å kontrollere fartøyet eller luftfartøyet før avgang. Føreren plikter å melde fra til tollmyndighetene i god tid før avreisen og må derfor ta hensyn til tollmyndighetenes åpningstid. Fører av andre transportmidler enn fartøy og luftfartøy kan også pålegges meldeplikt før avreise. Regler om dette må gis i forskrift med hjemmel i tredje ledd. I vareførselsforskriften § 5-3-1 første ledd fremgår det at også fører av tog som skal forlate tollområdet skal gi melding til tollmyndighetene i god tid før avreise.

Annet ledd pålegger føreren å forsikre seg om at det er innhentet nødvendig eksporttillatelse for varer som omfattes av lovgivningen om eksportkontroll, før transportmiddelet forlater tollområdet. Eksempler på slike varer er våpen og ammunisjon, jf. eksportkontrolloven (lov 18. desember 1987 nr. 93 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi mv.).

Tredje ledd gir departementet hjemmel til å gi forskrift om meldeplikt, herunder om når og hvordan melding skal gis og hva meldingen skal inneholde, og om unntak fra meldeplikten. Departementet kan også gi forskrift om at meldeplikten skal gjelde for førere av andre transportmidler.

I vareførselsforskriften § 5-3-1 første og annet ledd gis det bestemmelser om når og hvordan melding skal gis ved avreise. Her fremgår det blant annet at fører av luftfartøy og tog som skal forlate tollområdet skal i åpningstiden gi melding til tollmyndighetene i god tid før avreisen. Fører av fartøy skal i god tid før avreisen gi slik melding elektronisk til tollmyndighetene i SafeSeaNet Norway. For annet transportmiddel enn fartøy kan forhåndsmelding gis som en fast ruteplan. Dette vil typisk gjelde for rutefly og rutetog.

Vareførselsforskriften § 5-3-1 tredje til sjette ledd tar for seg unntak fra meldeplikten ved avreise. Det er blant annet gitt unntak for meldeplikten for fører av fritidsfartøy. Det er et vilkår for unntaket at det i fartøyet bare medbringes varer som er unntatt fra deklareringsplikt etter § 5-9-5. Et praktisk eksempel her er et fritidsfartøy som skal seile fra Norge til Sverige og kun har med seg reisegods til personlig bruk. Slike tilfeller vil være unntatt fra meldeplikten. Videre er det, på bestemte vilkår, gitt unntak for meldeplikten for marinefartøy, fiskefartøy og småfly.

Fører av biler, lastebiler og andre motorvogner som forlater Norge, har ikke meldeplikt ved avreise. Et unntak fra dette gjelder motorvogn som ikke er registrert i Norge og hvor det i kjøretillatelsen er satt vilkår om utpasseringsattest.

Vareførselsforskriften § 5-3-2 har nærmere bestemmelser om hvilke dokumenter som må avgis til tollmyndigheten før avreise med fartøy. Fører av fartøy må overføre opplysninger til tollmyndighetene i SafeSeaNet Norway om fartøy, last, varer medbragt av besetningen og proviant.

Vareførselsloven § 5-3 viderefører tolloven § 3-7.


Vareførselsloven § 5-3 

Vareførselsforskriften §§ 5-3-1 til 5-3-2

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.5

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 3-7

St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 46

Tolloven 1966 § 28

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 15 annet ledd, 108-110, 141, 142 og 143 første og annet ledd

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901