Gå til innhold

§ 8-4 Gjennomføring av undersøkelser av personer

§ 8-4. Gjennomføring av undersøkelser av personer

(1) Undersøkelser av personer skal foretas så skånsomt og hensynsfullt som mulig og på en minst mulig krenkende måte.

(2) Tollmyndighetene kan visitere den som undersøkes, og undersøke vedkommendes hode med hår og hulrom.

(3) Dersom den som undersøkes, mistenkes for å unndra varer fra kontroll og handlingen etter loven kan medføre frihetsstraff, kan tollmyndighetene foreta inngripende undersøkelse. Ved inngripende undersøkelse kan tollmyndighetene besiktige den undersøktes kropp. Etter samtykke fra den som undersøkes, kan tollmyndighetene blant annet gjennomlyse vedkommendes kropp ved bruk av godkjent apparat.

(4) Inngripende undersøkelse av barn under 15 år kan ikke gjennomføres uten samtykke fra den som har foreldreansvaret. Innhenting av samtykke kan unnlates dersom det ikke er forsvarlig å utsette undersøkelsen, eller dersom tollmyndighetene har mistanke om at den som har foreldreansvaret, utnytter barnet til å unndra varer fra kontroll.

(5) Dersom den som undersøkes, krever det, skal tollmyndighetene gi en skriftlig begrunnelse for grunnlaget for å foreta inngripende undersøkelse.

(6) Departementet kan gi forskrift om omfanget av og fremgangsmåten ved visitasjon og undersøkelse etter annet ledd, om inngripende undersøkelse og gjennomlysing av den undersøktes kropp etter tredje ledd og om saksbehandling ved begrunnelse etter femte ledd.

Innhold

Bestemmelsen gjelder hvordan undersøkelser av person skal gjennomføres.

§ 8-4 første ledd

Første ledd stiller krav om at undersøkelser av personer skal foretas så skånsomt og hensynsfullt som mulig og på en minst mulig krenkende måte. Dette gjelder ved enhver undersøkelse av person, og innebærer at undersøkelsen ikke skal fremstå som ydmykende eller fornærmende. Det må særlig antas at inngripende undersøkelse vil kunne oppfattes som krenkende, men meningen er at undersøkelsen ikke skal gjennomføres på en mer krenkende måte enn det som er nødvendig.

§ 8-4 annet ledd

Annet ledd gjelder det som i tollforskriften omtales som innledende undersøkelse på person. Dette omfatter visitasjon som forstås på samme måte som i politiloven §§ 7a og 10 med tillegg av undersøkelse av hodets hår og hulrom med sikte på å avdekke ulovlig vareførsel. Dette er en praktisk form for kontroll, selv på et innledende stadium. Det er utfyllende regler om denne typen kontroll i vareførselsforskriften § 8-4-1 første ledd:

Med visitasjon menes besiktigelse og undersøkelse av en person utenpå kroppen, av personens klær, veske og liknende i den hensikt å finne gjenstander. Visitasjon omfatter at den undersøkte kan bli bedt om å ta av seg ytterjakke, hansker sko, hodeplagg, genser o.l., men det er ikke anledning til avkledning av plagg som gjør at ordinær truse eller bh blir synlig. Adgangen til undersøkelse omfatter også undersøkelse av hode med hår og hulrom. Om nødvendig er det adgang til å klappe den undersøkte på kroppen, for å undersøke om varer er festet eller skjult i klær eller på kroppen.

§ 8-4 tredje ledd

Tredje ledd gir regler om såkalt inngripende undersøkelse. Inngripende undersøkelse kan bare skje dersom den som undersøkes, mistenkes for å unndra varer fra kontroll, og handlingen etter loven kan medføre frihetsstraff. Det er ikke krav om at «mistanke» innebærer at det må være sannsynlig at overtredelse har funnet sted. Forarbeidene til tolloven 1966 § 12 gir grunnlag for å anta at kravet er noe mindre strengt enn sannsynlighetsovervekt, jf. Innst. O.nr. I (1956–1957) side 2, jf. også Marius Stub, «Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet» punkt 6.3.4. En mistanke kan skyldes ulike omstendigheter, som for eksempel konkrete tips om enkeltpersoner eller en persons oppførsel ved grensepassering. Mistanken behøver ikke å være til stede ved utvelgelse til undersøkelse, men kan bygge seg opp underveis, for eksempel gjennom en innledende samtale.

Vilkåret om at handlingen vedkommende mistenkes for, kan medføre frihetsstraff, er nytt i vareførselsloven, og er tatt inn i loven på grunn av undersøkelsens inngripende karakter. Dette vil ikke være en endring fra tidligere praksis ettersom inngripende undersøkelse av person primært skjer for å avdekke alvorlige forhold, som innførsel av narkotika.

Det er utfyllende regler om inngripende undersøkelse i vareførselsforskriften § 8-4-1 annet ledd.

Bestemmelsen sier at inngripende undersøkelse kan omfatte fullstendig avkledning og besiktigelse av kroppen. Inngripende undersøkelse kan ikke omfatte fysisk kontroll av kroppens hulrom andre steder enn i hodet. Tollmyndighetene kan også kreve at den som undersøkes beveger seg, slik at det kan undersøkes om fremmedlegemer er festet til kroppen. Bestemmelsen sier at en inngripende undersøkelse må foretas på et avskjermet sted og at tollpersonale av samme kjønn som den kontrollerte skal utføre undersøkelsen.

Etter vareførselsforskriften § 8-4-1 tredje ledd kan tollmyndighetene, dersom den undersøkte ønsker å benytte toalett under kontrollen, kreve at særskilt toalett benyttes. Vilkårene for å benytte inngripende undersøkelse, altså at den som undersøkes mistenkes for å unndra varer for kontroll, og handlingen etter loven kan medføre frihetsstraff, må være oppfylt. Merk at det er ikke et vilkår at det skal være iverksatt en inngripende undersøkelse, da et ønske om å benytte toalett fra den undersøkte og en mistanke hos tollmyndighetene kan skje når som helst under kontrollen.

Vareførselsforskriften § 8-4-1 fjerde ledd sier at tollmyndighetene kan anmode den undersøkte om å avgi urinprøve eller avføring på særskilt toalett, dersom det er mistanke om at den undersøkte skjuler vare i kroppen. Tollmyndighetene kan for øvrig også anmode påtalemyndigheten om å foreta undersøkelser etter reglene i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven).

§ 8-4 fjerde ledd

Tollmyndighetenes undersøkelsesadgang omfatter enhver, uansett alder. Fjerde ledd bestemmer derfor at inngripende undersøkelse av barn under 15 år bare kan gjennomføres med samtykke fra den som har foreldreansvaret. I mange tilfeller vil ikke dette kunne gjennomføres i praksis, for eksempel fordi foreldrene ikke lar seg kontakte eller det ikke er tilrådelig å vente til foreldrene innfinner seg, blant annet når foreldrene er i utlandet eller ellers har for lang reisevei til at det er forsvarlig å vente. Rask gjennomføring av undersøkelsen bør uansett alltid tilstrebes når barn er involvert. Ved mistanke om innvendig smugling kan undersøkelse, av hensyn til barnets helse, ikke utsettes. I slike tilfeller må tollmyndighetene ta beslutninger på vegne av barnet, men barnet skal informeres særskilt og høres, og barnets meninger skal tillegges vekt utfra barnets alder og modenhet.

Ved mistanke om at den med foreldreansvaret utnytter barnet til å begå en ellers straffbar handling, må tollmyndighetene kunne beslutte å gjennomføre inngripende undersøkelse, selv om den med foreldreansvaret ikke samtykker, eller uten at den med foreldreansvaret er hørt. Tilsvarende må tollmyndighetene kunne beslutte at det skal gjennomføres inngripende undersøkelse av barnet, uten at den med foreldreansvaret tillates å være til stede.

Tollmyndighetene må ha særskilte rutiner for inngripende undersøkelse av barn, som ivaretar hensynet til barnets beste og barnets rett til å bli hørt, valg av vitne, krav til å utrede situasjonen på forhånd og skriftlig begrunnelse. Rutinene må inneholde krav om konkret og individuell vurdering, herunder indirekte påvirkning, for eksempel når det er foreldre som blir kontrollert.

§ 8-4 femte ledd

Det er gitt regler i vareførselsforskriften § 8-4-2 ved krav om begrunnelse for inngripende undersøkelse.

Den som blir utsatt for en inngripende kontroll kan kreve at mistanken begrunnes. Et slikt krav må settes fram på stedet eller innen én uke etter kontrollen, og tollmyndighetene skal innen én uke etter dette gi en kortfattet, skriftlig begrunnelse. Tollmyndighetene behøver likevel ikke opplyse om kilder eller kontrollmetodikk som av tollfaglige grunner bør behandles fortrolig overfor den kontrollerte eller allmennheten. Den som klager kan heller ikke kreve at selve kontrollen utsettes til vedkommende får begrunnelsen.


Vareførselsloven § 8-4

Vareførselsforskriften §§ 8-4-1 til 8-4-2

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 6

Tidligere bestemmelser og forarbeider:

Tolloven 2007 § 13-1

Tollforskriften § 13-1-1

Forarbeider til tolloven § 13-1

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 102

Tolloven 1966 § 12

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 16 første ledd

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)