Gå til innhold

§ 9-5 Overlevering av person til annen stats kontrollmyndighet mv.

§ 9-5. Overlevering av person til annen stats kontrollmyndighet mv.

(1) Den som i forbindelse med iverksatt eller tilsiktet iverksatt handling pågripes i kontrollområde etter § 9-2 fordi vedkommende med skjellig grunn mistenkes for brudd på en annen stats bestemmelser, jf. § 9-1 første ledd, kan umiddelbart overleveres til den andre statens toll- eller politimyndighet dersom det ikke er spesielle grunner mot det og
a. den mistenkte er ukjent og nekter å oppgi navn og hjemsted, eller det er skjellig grunn til mistanke om at den mistenktes opplysninger er uriktige
b. den mistenkte ikke har hjemsted i Norge eller i den andre staten, og det er skjellig grunn til å frykte at den mistenkte ved å begi seg til en tredje stat vil unndra seg rettergang og straff, eller
c. det ellers med skjellig grunn kan antas at den mistenkte vil unndra seg rettergang og straff eller ved unndragelse av bevis eller på annen måte vil vanskeliggjøre sakens utredning.

(2) Dersom lovbruddet er begått før overlevering som nevnt i første ledd fra annen stat til norsk toll- eller politimyndighet, kan den overleverte ikke straffeforfølges eller straffes for annet lovbrudd enn overtredelse av de bestemmelser som er nevnt i § 9-1 første ledd. Dette gjelder likevel ikke dersom
a. særskilt tillatelse er gitt av den staten der den overleverte er pågrepet
b. den overleverte selv i rettsmøte har samtykket i det
c. den overleverte har unnlatt å forlate landet innen én måned etter rettergang og gjennomført straff eller annen reaksjon som er ilagt vedkommende for lovbrudd som har vært årsak til overleveringen
d. den overleverte har vendt tilbake til landet etter å ha forlatt det.

(3) Den overleverte kan bare utleveres til en tredje stat dersom den staten hvor den overleverte er pågrepet, har gitt tillatelse til det.

(4) Annet og tredje ledd gjelder ikke norsk statsborger med hjemsted i Norge.

 Adgangen til overlevering av personer til andre stater er underlagt vesentlige begrensninger og vilkår. Bakgrunnen for dette er at overtredelser som hovedregel skal forfølges der overtredelsen har funnet sted. Et annet forhold er at en stat vanligvis ikke utleverer sine egne borgere til rettsforfølgning i andre stater. Adgangen til overlevering i § 9-5 representerer et nokså snevert unntak fra dette.

Etter § 9-5 kan en person som pågripes innen kontrollområdet på norsk territorium overgis til den annen stats myndigheter. Vedkommende må med skjellig grunn mistenkes for overtredelse av den annen stats tollbestemmelser for at bestemmelsen skal komme til anvendelse. Bakgrunnen for bestemmelsen er at det er mest nærliggende og hensiktsmessig at slike overtredelser forfølges i den staten som forvalter den tollovgivningen som er overtrådt.

De nærmere vilkår for overlevering fremgår av § 9-5.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 14-5, bortsett fra forskriftshjemmelen som det ikke er behov for.


Vareførselsloven § 9-5

Forarbeider

St.prp. 237 L (2020-2021) punkt 9.9

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 14-5

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 104

Tolloven 1966 § 78

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Lov av 18. desember 1959 om grensetollsamarbeid med fremmed stat § 5

Ot.prp. nr. 11 (1959-1960)