Gå til innhold

§ 7-9 Åpningstid og vederlag for tolltjenester utenfor åpningstid mv.

§ 7-9. Åpningstid og vederlag for tolltjenester utenfor åpningstid mv.

(1) Tollmyndighetene skal holde ekspedisjonsstedene åpne når trafikkmengden tilsier det. Tolltjenester kan utføres utenfor åpningstiden og utenfor ekspedisjonsstedet. For tolltjenester som utføres utenfor åpningstiden eller ekspedisjonsstedet, kan det kreves vederlag.

(2) Departementet kan gi forskrift om de enkelte ekspedisjonsstedenes åpningstid og om vederlag for tolltjenester som utføres utenfor åpningstiden og utenfor ekspedisjonsstedet.

Bestemmelsen regulerer tollmyndighetenes plikt til å holde ekspedisjonsstedene åpne, og gir hjemmel til å kreve vederlag dersom tolltjenester utføres utenfor åpningstiden og utenfor ekspedisjonsstedet.

Åpningstid

Åpningstiden er det tidsrommet tollstedet er åpent for publikum. EØS-avtalen stiller minimumskrav til norske myndigheter for åpningstidene ved grenseovergangene. Utgangspunktet er at grenseovergangene skal være åpne 24 timer i døgnet. Åpningstiden er ikke lenger angitt i forskrift, men vareførselsforksriften § 7-9-1 gir Tolletaten hjemmel til å fastsette åpningstiden.

Gebyr

Det skal ikke betales gebyr for tolltjenester utført ved ekspedisjonsstedet fra kl. 08.00 til 15.30 fra mandag til fredag unntatt hellig- og høytidsdager, og fra kl. 08.00 til 12.00 på onsdag før skjærtorsdag, samt jul- og nyttårsaften. Med "tolltjenester" menes alle arbeidsoppgaver som tollmyndighetene utfører, herunder bl.a. tollbehandling og kontroll. Utenfor disse tidspunktene skal det betales gebyr for all tollbehandling unntatt elektronisk tollbehandling.

Det skal også betales gebyr når tollbehandling utføres utenfor ekspedisjonsstedet. Med ekspedisjonssted menes sted hvor tollmyndighetene har faste åpningstider for betjening av sine brukere. Dette gjelder likevel ikke tollbehandling av vare medbrakt av privatpersoner fra rutegående transportmiddel, og lossing i nødstilfeller.

Tollmyndighetenes kontrollvirksomhet medfører ikke gebyr, uansett hvor slik virksomhet finner sted.

Betalingsmåte og gebyrsatser

Skal det betales gebyr, er det den som anmoder om tolltjenesten som er ansvarlig for gebyret. Gebyr beregnes på grunnlag av de timesatser som er fastsatt av Tolletaten, og skal betales på den måte som er fastsatt i skattebetalingsloven § 9-1.

Gebyret beregnes ut fra tiden som brukes på den aktuelle tjenesten.

For tolltjenester som foretas utenom alminnelig åpningstid, beregnes gebyret for hver påbegynte halve time. Minstegebyret er satsen for en halv time.

For tolltjenester som foretas utenfor ekspedisjonssted, beregnes gebyret for hver påbegynte time. Minstegebyret er satsen for to timer.


Vareførselsloven § 7-9 

Vareførselsforskriften § 7-9-1 til § 7-9-2

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.7

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 4-3

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 48

Tolloven 1966 §§ 6 og 7

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot. prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 6 tredje ledd, 19-22 og 209 første ledd

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Tollovkommisjonens utkast