Gå til innhold

§ 7-1 Alminnelig opplysningsplikt

§ 7-1. Alminnelig opplysningsplikt

Den som har plikt til å gi opplysninger etter denne loven, skal gi riktige og fullstendige opplysninger. Vedkommende skal opptre aktsomt og lojalt og gjøre tollmyndighetene oppmerksom på eventuelle feil i de opplysningene som er gitt.

Privatpersoner og foretak har i flere tilfeller opplysningsplikt overfor tollmyndighetene, blant annet

  • Ved kontroll av vareførsel (se § 8-5)
  • Ved deklarering av varer (se §§ 3-2 og 3-3)
  • Ved ankomst til tollområdet (§ 2-3)

Disse bestemmelsene regulerer hva og hvem som er omfattet av opplysningsplikt, dvs. opplysningspliktens grenser. Vareførselsloven § 7-1 overlapper disse bestemmelsene til en viss grad, men regulerer også hvordan opplysningsplikten skal oppfylles, særlig i forbindelse med varer som deklareres.

Den som har opplysningsplikt, skal opptre aktsomt og lojalt. Dette innebærer blant annet at vedkommende har en plikt til å gi beskjed dersom opplysningene som er gitt viser seg å være feil eller mangelfulle, eller dersom forholdene endrer seg slik at opplysningene ikke lenger stemmer. Bestemmelsen inneholder med andre ord en generell plikt til å gi relevante opplysninger til tollmyndighetene uten at dette er særskilt krevd fra myndighetenes side.

Den lojale opplysningsplikten dekker både de tilfellene der den opplysningspliktige er klar over feilen og der vedkommende burde vært klar over feilen. Dersom forholdene tilsier det, bør den opplysningspliktige foreta undersøkelser om de faktiske forhold for å bringe på det rene om opplysningene er korrekte.

Den opplysningspliktige skal gi myndighetene beskjed dersom vedkommende oppdager feil i de opplysningene som er gitt.


Vareførselsloven § 7-1 

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.7

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-1 a

Prop.nr. 1 L (2009-2010) punkt 5.10

NOU 2009: 4 (Skatteunndragelsesutvalget) punkt 7.3.1