Gå til innhold

§ 7-14 Ubekreftede personopplysninger i tips mv.

§ 7-14. Ubekreftede personopplysninger i tips mv.

Tollmyndighetene må innen fire måneder avklare om personopplysninger som kommer inn ved tips mv., er korrekte og relevante. Kildene for personopplysningene kan være anonyme.

Bestemmelsen regulerer tollmyndighetenes behandling av ikke-bekreftede personopplysninger. Den viderefører tolloven § 13-12 annet ledd, men er noe omformulert. Forarbeidene til bestemmelsen i tolloven er relevant for forståelsen av bestemmelsen.

Tollmyndighetene behandler jevnlig opplysninger som ikke er bekreftet av tollmyndighetene selv eller av andre offentlige instanser. Innsamling av informasjon for å finne fram til kontrollobjekt er i en innledende fase ofte basert på opplysninger som ikke kan verifiseres. Opplysningene må deretter undersøkes nærmere. Tolletaten klassifiserer ikke-verifiserte opplysninger etter antatt pålitelighet. Dersom nærmere undersøkelser og analyser viser at det er grunn til å feste lit til opplysningene, kan Tolletaten arbeide videre med opplysningene med sikte på kontroll.

Typiske eksempler er tips fra publikum og opplysninger som tollmyndighetene har innhentet fra åpne kilder eller fra egne observasjoner i det offentlige rom. Slike opplysninger kan være personopplysninger etter personopplysningsloven.

Bestemmelsen slår fast at tollmyndighetene innen fire måneder må avklare om slike ikke-bekreftede opplysninger er korrekte og relevante. Det fremgår også at kildene til opplysningene kan være anonyme. Dersom opplysningene ikke har noen verdi eller er feilaktige, skal de slettes. 


Vareførselsloven § 7-14 

Forarbeider

Prop. 237 LS (2020-2021) punkt 9.7

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 13-12 annet ledd

Prop. 150 LS (2012-2013) kapittel 9 (særlig punkt 9.5.2.3)