Gå til innhold

§ 4-8 Prosedyren innenlands bearbeiding av landbruksvarer

Prosedyren innenlands bearbeiding av landbruksvarer innebærer at en landbruksvare innføres for bearbeiding i tollområdet før den utføres fra tollområdet igjen.

For industrivarer gjelder en egen prosedyre, se vareførselsloven § 4-7.

§ 4-8. Prosedyren innenlands bearbeiding av landbruksvarer

(1) Under prosedyren innenlands bearbeiding av landbruksvarer kan en virksomhet innføre en landbruksvare for bearbeiding dersom varen gjenutføres innen seks måneder etter innførselen.

(2) Ved bruk av prosedyren innenlands bearbeiding av landbruksvarer beregnes ikke tollavgift eller andre innførselsavgifter.

(3) Departementet kan gi forskrift om innholdet i deklarasjonen for prosedyren innenlands bearbeiding av landbruksvarer, om unntak fra plikten til å levere deklarasjon, om unntak fra fristen for gjenutførsel, om krav til tollbehandling av restprodukter, om unntak fra krav om gjenutførsel ved destruksjon og om sikkerhetsstillelse. Departementet kan også gi forskrift om at det på forhånd må søkes om tillatelse til bearbeidingen, om at det kan stilles krav til virksomhetens produksjonsforhold, lagerhold og organisering, og om hva som skal regnes som vare av samme kvalitet og samme slag.

Tollprosedyren forutsetter at importøren har tillatelse fra Landbruksdirektoratet etter forskrift om innenlands bearbeiding av landbruksvarer (IB-forskriften). Tillatelse fra Landbruksdirektoratet gir avgiftsfritak for alle innførsler av vare som tillatelsen omfatter i en bestemt periode. Landbruksvare definert i IB-forskriften legger EØS-avtalens definisjoner til grunn, med unntak for tolltariffen kapittel 1 (levende dyr). Nærmere informasjon om vilkår for tillatelse fra Landbruksdirektoratet er beskrevet av Landbruksdirektoratet.

Vareførselsloven § 4-8 stiller krav til at landbruksvare skal gjenutføres innen 6 måneder etter innførsel. Tollmyndighetene kan i særlige tilfeller forlenge gjenutførselsfristen.

Ved produksjon av landbruksvarer vil det ofte ikke være mulig å direkte identifisere innsatsvarene i den gjenutførte varen. Et vilkår om identifiserbarhet gjelder derfor ikke.Det er heller ikke noe vilkår om at eieren av varen må være bosatt eller hjemmehørende i utlandet.

Dersom det under bearbeidingen av landbruksvaren fremkommer restprodukter som skal omsettes eller forbrukes i tollområdet, skal restproduktene deklareres for prosedyren overgang til fri disponering og det skal beregnes avgifter.

Den som skal innføre landbruksvarer midlertidig må stille sikkerhet for eventuell tollavgift og andre avgifter i forbindelse med manglende gjenutførsel mv. Sikkerheten skal stilles i forbindelse med forhåndstillatelsen, og gjelder hele perioden som omfattes av tillatelsen. Sikkerhet skal stilles i form av depositum eller selvskyldnerkausjon.

Ved bruk av prosedyren innenlands bearbeiding av landbruksvarer skal det leveres deklarasjon med opplysninger som nevnt i vareførselsforskriften § 4-8-2. 


Vareførselsloven § 4-8 

Vareførselsforskriften § 4-8-1 til § 4-8-5

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.4

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 6-4

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 62

Høring av forslag til ny forskrift om tillatelse til innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer

Tolltariffens innledende bestemmelser § 14 nr. 10

St. prp. nr 1 (1997-1998)

St. prp nr. 59 (1994-1995)