Gå til innhold

§ 12-7 Straff for unnlatt medvirkning ved kontroll mv.

§ 12-7. Straff for unnlatt medvirkning ved kontroll mv.

Med bot eller fengsel inntil seks måneder eller begge deler staffes den som unnlater å medvirke ved kontroll eller yte bistand etter §§ 8-5 og 8-13.

Vfl. § 8-5 gjelder plikt til å medvirke ved kontroll, og retter seg mot den som befinner seg på sted og under forhold som nevnt i §§ 8-2 og 8-3. Det vi si personer som er i transportmidler, i bygninger, på steder, bærer bagasjen mv. som skal undersøkes i den konkrete kontrollsituasjonen, og ikke publikum generelt.

Vfl. § 8-13 om kontroll hos den opplysningspliktige gjelder tollmyndighetenes adgang til stedlig ettersyn, og bestemmer i fjerde ledd at den opplysningspliktige, evt. dennes fullmektig, skal være til stede og yte nødvendig veiledning og bistand, når tollmyndighetene krever det.

Bestemmelsen i vfl. § 12-7 viderefører deler av tolloven § 16-5 første ledd, men slik at det ved henvisning til konkrete kontrollbestemmelser, fremgår tydeligere hvilke unnlatelser som kan straffes.

Vareførselsloven § 12-7 

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 9.12

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 16-5

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) s. 108.

Tolloven 1996 § 63

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 40 (1974-1975)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 165, 166 annet ledd, 168, 170, 171 første ledd, 178 og 182

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901