Gå til innhold

§ 7-17 Bruk av personopplysninger ved utvikling og testing av  IT-systemer

§ 7-17. Bruk av personopplysninger ved utvikling og testing av IT-systemer

Tollmyndighetene kan behandle innhentede personopplysninger for å utvikle og teste IT-systemer dersom det vil være umulig eller uforholdsmessig vanskelig å oppnå formålet ved å bruke anonyme eller fiktive opplysninger.

Bestemmelsen utgjør et behandlingsgrunnlag for at Tolletaten skal kunne benytte personopplysninger under utvikling og testing av IT-systemer. Med utvikling menes tradisjonelt det å lage eller oppgradere et IT-system slik at det er klart for testing. Med testing menes tradisjonelt det å foreta den siste kontrollen av at IT-systemet fungerer slik det skal.

Det prinsipielle utgangspunktet er at etaten skal bruke anonyme eller fiktive opplysninger i utviklings- og testarbeidet. Tolletaten skal fortsette arbeidet med å lage testdata i egen regi og i tverretatlige samarbeidet om å utvikle testdata i offentlige sektor. De foreslåtte bestemmelsene skal bare dekke det resterende behovet for å bruke personopplysninger. Finansdepartementet har lagt til grunn at behovet vil bli redusert etter hvert som etatene får økt tilgang til testdata.

Bruken er begrenset til at det i enkelte sammenhenger kan oppstå særlige tilfeller hvor det i praksis ikke er mulig å benytte anonyme eller fiktive opplysninger til etatenes utviklings- og testarbeid.

Tolletaten skal også kunne benytte personopplysninger til testing og utvikling i en del tilfeller der det er praktisk mulig, men hvor det er uforholdsmessig krevende å bruke fiktive eller anonyme opplysninger. Samlet sett er det svært tid- og ressurskrevende for Tolletaten å lage anonyme eller fiktive opplysninger som dekker alle grensetilfellene som må testes.

All utvikling og testing skal skje i samsvar med personvernforordningen, herunder prinsippet om dataminimering og prinsippet om integritet og konfidensialitet. Dette innebærer blant annet at det må iverksettes tiltak som oppfyller kravene om innebygget personvern og personvern som standardinnstilling, jf. personvernforordningen artikkel 24 og artikkel 25. Tolletaten må ha retningslinjer for utvikling og testing som ivaretar kravene i de foreslåtte lovbestemmelsene og personvernforordningen.


Vareførselsloven § 7-17 

Forarbeider

Prop. 237 LS (2020-2021) punkt 9.7

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-18

Prop. 1 LS (2018-2019) kapittel 18 (særlig kap. 18.5)