Gå til innhold

§ 10-7 Forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer

§ 10-7. Forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer

(1) Tollmyndighetene kan besørge ødeleggelse av varer som holdes tilbake på grunnlag av et vedtak om bistand, uten at det må innledes rettssak for å få avgjort om det foreligger inngrep i en immaterialrettighet eller andre forhold omfattet av § 10-1 første ledd, hvis
a. rettighetshaveren er varslet etter §§ 10-4 eller 10-5, og innen ti virkedager fra varselet ble gitt, bekreftet at det foreligger inngrep og samtykket til ødeleggelse av varene, og
b. mottakeren er varslet etter §§ 10-4 eller 10-5, og innen ti virkedager fra varselet ble gitt skriftlig samtykket til ødeleggelse av varene.
Hvis mottakeren innen ti virkedager ikke har motsatt seg ødeleggelse av varene, anses samtykke etter bokstav b som gitt, og varene kan ødelegges. Forvaltningsloven §§ 23, 24, 25 og 27 gjelder ikke i slike tilfeller.

(2) Fristen etter første ledd bokstav a og b er tre virkedager for lett bedervelige varer. For andre varer kan tollmyndighetene på begjæring forlenge fristen for rettighetshaveren etter første ledd bokstav a med inntil ti virkedager.

(3) Hvis vilkårene etter første ledd bokstav a ikke er oppfylt, skal tollmyndighetene avslutte tilbakeholdet og frigi varene så snart tollbehandlingen er avsluttet, med mindre rettighetshaveren godtgjør at det er innledet rettssak for å få avgjort om det foreligger inngrep i en immaterialrettighet eller andre forhold nevnt i § 10-1 første ledd. Hvis vilkårene etter første ledd bokstav b ikke er oppfylt, skal tollmyndighetene varsle rettighetshaveren om dette. Rettighetshaveren må reise rettssak om inngrep innen ti virkedager fra varselet ble gitt, men innen tre virkedager for lett bedervelige varer.

(4) Hvis vilkårene etter første ledd ikke er oppfylt og rettighetshaveren ikke har godtgjort at det er innledet rettssak i samsvar med tredje ledd, skal tollmyndighetene avslutte tilbakeholdet av varene og frigi varene så snart tollbehandlingen er avsluttet.

(5) Departementet kan gi forskrift om ødeleggelse av varer mv. etter denne paragrafen, tidlig frigivelse av visse typer av varer og behandlingen av varer som skal besørges ødelagt.

Paragrafen regulerer en forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer som utgjør inngrep, etter at varen er holdt tilbake på grunnlag av vedtak om bistand fra tollmyndighetene. Dette gjelder uansett om grunnlaget for vedtaket er en alminnelig eller forenklet søknad om bistand. Fremgangsmåten kan ikke benyttes der grunnlaget for tilbakeholdet er en midlertidig forføyning.

Første ledd

Tollmyndighetene kan på visse vilkår ødelegge varer som holdes tilbake på grunnlag av vedtak om bistand til en rettighetshaver, uten at det er nødvendig med rettssak for å få avgjort om det foreligger inngrep. Ødeleggelse kan også skje der mottakeren er varslet og ikke uttrykkelig har motsatt seg at varene ødelegges.

Vilkårene for ødeleggelse er kumulative, og går for det første ut på at rettighetshaveren må være varslet enten etter § 10-4 eller § 10-5, og innen ti virkedager fra varselet ble gitt ha bekreftet overfor tollmyndighetene at det foreligger et inngrep og at rettighetshaveren ønsker varene destruert, jf. første ledd bokstav a. Fristen på ti virkedager er ment å gi rettighetshaveren tilstrekkelig tid til å gjøre nødvendige undersøkelser for å få klarlagt om det foreligger et inngrep.

I tillegg til at rettighetshaveren må være varslet og bekrefte at det foreligger et inngrep, må mottakeren av varene være varslet og innen ti virkedager regnet fra da varselet ble gitt skriftlig ha samtykket til ødeleggelse av varene, jf. første ledd bokstav b. Foreligger ikke slikt skriftlig samtykke innen fristen, kan ødeleggelse likevel skje hvis mottakeren innen fristens utløp ikke aktivt har motsatt seg ødeleggelse av varene (passivt samtykke). Det gjelder ingen formkrav til mottakerens eventuelle protest.

Tollmyndighetenes varsel til varemottakeren vil som utgangspunkt gis til adressen som er angitt på varen eller varepartiet, med mindre man finner at en annen adresse er korrekt, for eksempel ved søk i Folkeregisteret.

Forvaltningslovens alminnelige regler om vedtak i §§ 23, 24, 25 og 27 gjelder ikke i tilfeller der mottakeren ikke svarer på varsel. Varene kan da ødelegges uten at det må fattes et skriftlig vedtak, og mottaker trenger heller ikke å underrettes om beslutningen om ødeleggelse.

Vareførselsforskriften § 10-7-1 første ledd slår fast at varsel til mottakeren etter vareførselsloven § 10-4 annet ledd (varsel etter vedtak om bistand eller midlertidig forføyning) eller § 10-5 tredje ledd (varsel før vedtak eller midlertidig forføyning) skal inneholde informasjon om at varen er tilbakeholdt, årsaken til dette og at varen kan ødelegges.

Forskriftsbestemmelsens andre ledd gir mottakeren en frist på ti virkedager til å uttale seg i saken. Andre ledd gir også detaljerte regler for når fristen anses som avbrutt. Tredje ledd slår fast at varen kan ødelegges hvis mottakeren ikke uttaler seg innen fristen på ti virkedager i andre ledd.

Andre ledd

Fristen etter første ledd kan forlenges med mindre det dreier seg om lett bedervelige varer. For slike varer er fristen tre virkedager. Med «lett bedervelige varer» menes varer som tollmyndighetene vurderer vil bli ødelagt om de oppbevares i inntil 20 dager fra tilbakeholdet startes, typisk matvarer og lignende.

Tredje ledd

Hvis rettighetshaveren ikke gir en bekreftelse på inngrep eller samtykke til ødeleggelse av varene slik første ledd bokstav a krever, skal tollmyndighetene avslutte tilbakeholdet og frigi varene til mottakeren straks tollbehandlingen ellers er avsluttet. Dette gjelder likevel ikke hvis rettighetshaveren legger frem dokumentasjon overfor tollmyndighetene, for eksempel i form av kopi av en stevning, som viser at det er innledet rettssak for å få avklart om det foreligger et inngrep i en immaterialrettighet eller et annet forhold omfattet av § 10-1 første ledd. I så fall kan tilbakeholdet fortsette inntil det foreligger rettskraftig dom i inngrepssaken. Hvis mottakeren av varene motsetter seg destruksjon innen fristen etter første ledd bokstav b, skal tollmyndighetene varsle rettighetshaveren om dette, og rettighetshaveren må da innen en frist på ti virkedager (tre virkedager for lett bedervelige varer) innlevere stevning til retten for å få avklart om det foreligger inngrep i en immaterialrettighet.

Vareførselsforskriften § 10-7-1 fjerde ledd bestemmelser at tollmyndighetene skal varsle rettighetshaveren om at vilkårene for ødeleggelse ikke er oppfylt hvis mottakeren uttaler seg i saken innen fristen nevnt i andre ledd. Varselet skal opplyse om at rettighetshaveren må reise sak innen ti virkedager for å unngå at varene frigis. Fristen er tre dager hvis det gjelder lett bedervelige varer.

Fjerde ledd

Hvis vilkårene for å ødelegge varene ikke er oppfylt, og rettighetshaveren heller ikke dokumenterer overfor tollmyndighetene at det er innledet rettsak for å få avklart inngrepsspørsmålet, skal tollmyndighetene avslutte tilbakeholdet og frigi varene så snart tollbehandlingen er avsluttet.

§ 10-7 viderefører tolloven 2007 § 15-7.


 Vareførselsloven § 10-7

Vareførselsforskriften § 10-7-1

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.10

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 10-7

Prop. 43 LS (2019-2020)

Prop. 165 L (2020-2021)