Gå til innhold

§ 8-6 Adgang til å bruke makt

§ 8-6. Adgang til å bruke makt

(1) Tollmyndighetene kan skaffe seg adgang med makt hvis de nektes adgang til transportmiddel, sted eller område hvor de har rett til å foreta undersøkelser for å kontrollere varer.

(2) Tollmyndighetene kan bruke makt for å holde tilbake personer som forsøker å hindre eller unndra seg kontroll, eller som pågripes i medhold av § 8-7.

(3) Maktbruken må være nødvendig og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og omstendighetene for øvrig.

§ 8-6 første ledd

Første ledd bestemmer at tollmyndighetene kan skaffe seg adgang med makt dersom de nektes adgang til transportmiddel, sted eller område hvor de har rett til å foreta undersøkelser for kontroll. Adgang til maktbruk vil også omfatte situasjoner der tollmyndighetene, som ledd i kontrollen, må tilegne seg nøkler mv. for å flytte transportmiddel, tilhenger og lignende til egnet sted for undersøkelse. Andre praktiske eksempler er når tollmyndighetene må bryte opp en lås, forsegling eller annen barriere med makt for å kunne åpne bagasje, et bagasjerom eller et område, som en havn. Adgangen til å bruke makt er begrenset til tilfeller hvor det er nødvendig for å få gjennomført kontrollen.

Tollmyndighetenes adgang til å bruke makt gjelder ved undersøkelse for å kontrollere varer som føres inn i eller ut av landet med hjemmel i lovens §§ 8-1 til 8-3. Adgangen til å bruke makt gjelder ikke når tollmyndighetene skal gjennomføre kontroll hos den opplysningspliktige etter § 8-13. I slike tilfeller kan tollmyndighetene kreve bistand fra politiet for å få utlevert regnskapsmateriale, dokumenter, varer mv., etter § 8-13 tredje ledd.

§ 8-6 annet ledd

Bruk av fysisk makt overfor en person er i utgangspunktet straffbart og forbudt ved lov. Bestemmelsen i annet ledd gir hjemmel i lov for at tollmyndighetene kan holde tilbake med makt personer som forsøker å hindre eller unndra seg kontroll. Typiske tilfeller er når den reisende trekker seg unna ved å gå eller løpe fra stedet. Å bruke makt overfor personer som forsøker å hindre kontroll kan for eksempel være når en person er i ferd med å kaste bilnøkkelen på sjøen, eller når en person fysisk hindrer at tollmyndighetene får tilgang til å kontrollere gjenstander eller personer som kan bringe med seg varer. Slike handlinger er også straffbare etter § 12-7.

Bestemmelsen gir også hjemmel for maktbruk i forbindelse med pågripelse etter § 8-7.

§ 8-6 tredje ledd

Maktbruk er et sterkt inngrep og proporsjonalitetsregelen er derfor inntatt i tredje ledd.


Vareførselsloven § 8-6

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 6.1

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 13-8

Tollforskriften 2008 § 13-1-1 femte ledd, § 13-8-1 og § 13-8-2

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 103

Tolloven 1966 § 13

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 16 andre ledd

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901