Gå til innhold

§ 5-6 Deklarering av varer

§ 5-6. Deklarering av varer

(1) For varer som skal underlegges en prosedyre, skal det leveres en deklarasjon som inneholder alle opplysninger som er nødvendige for prosedyren.

(2) Departementet kan gi forskrift om leveringsmåten for deklarasjoner.

På samme måte som ved innførsel av varer, skal varer som utføres, deklareres.

En deklarasjon er en melding om at en vare skal underlegges en bestemt tollprosedyre, jf. §. 1-3 b. Ved utførsel skal alle varer underlegges prosedyren utførsel (vareførselsloven § 5-9).

Første ledd slår fast at det for alle varer som skal underlegges en prosedyre, skal leveres en deklarasjon som skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for prosedyren.

Annet ledd gir departementet hjemmel til å gi forskrift om leveringsmåten for deklarasjoner. Hjemmelen omfatter regler om elektronisk levering.

Leveringsmåten er regulert i vareførselsforskriften § 5-6-1. Hovedregelen er at deklarasjonen skal leveres ved elektronisk datautveksling. Privatpersoner er fritatt fra kravet om elektronisk deklarering om ikke annet er bestemt. Andre former for deklarering som nevnt i §§ 5-9-4 eller 4-6-2 leveres på den måten som fremgår av de nevnte bestemmelsene.

I særlige tilfeller kan tollmyndighetene tillate at deklarasjon leveres på annen måte. Alternativer til elektronisk levering kan for eksempel være på papir (ved bruk av fysisk skjema RD 0016 eller RD 0018) eller e-post. Særlige tilfeller kan være svikt i tollmyndighetenes systemer eller svikt i kommunikasjonslinjene.

Vareførselsloven § 5-6 viderefører tolloven § 4-11.


Vareførselsloven § 5-6 

Vareførselsforskriften §§ 5-6-1 og 5-9-5

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.5

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 4-11

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 49, jf. § 4-23

St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Tolloven 1966 § 38

Ot.prp.nr. 45 (1996-1997)

Tolloven 1966 § 40

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 101, 102,103 og 116

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Tollovkommisjonens utkast av 1901