Gå til innhold

§ 7-12 Taushetsplikt av hensyn til tollmyndighetenes kontrollvirksomhet mv.

§ 7-12. Taushetsplikt av hensyn til tollmyndighetenes kontrollvirksomhet mv.

(1) Den som har taushetsplikt etter § 7-10 første ledd første punktum, skal hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til opplysninger som det ut fra hensynet til tollmyndighetenes etterretnings- og analysevirksomhet, operative kontrollvirksomhet og organiseringen av denne er nødvendig å holde hemmelig. Begrensningene i taushetsplikten etter §§ 7-10 og 7-11 gjelder så langt de passer.

(2) Forvaltningsloven § 13 til 13 e gjelder ikke som utfyllende bestemmelser for taushetsplikten etter denne paragrafen.

§ 7-12 regulerer tollmyndighetenes adgang til beholde taushet av hensyn til sitt eget kontrollarbeid, i motsetning til § 7-10 som pålegger taushetsplikt for å verne om private interesser.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 12-17, men er noe omformulert.

Hvor langt begrensningene i taushetsplikten skal gjelde, må ifølge forarbeidene, Prop. 1 LS (2016-2017) punkt 13.6.5, avgjøres ut fra formålet med bestemmelsen som er «å beskytte Tolletatens interesser og dens arbeid mot at informasjon om kriminalitetsbekjempelse, enkeltvis eller generelt, blir kjent for de miljøer eller personer som skal bekjempes». Finansdepartementet uttaler i Prop. 237 L (2020-2021): «Begrensningen i taushetsplikten i vareførselsloven § 7-10 første ledd annet punktum «overfor sakens parter eller representanter» bør for eksempel ikke gjelde, da formålet med bestemmelsen er å unngå at denne typen opplysninger utleveres disse. På den annen side vil taushetspliktige opplysninger kunne utleveres politi og påtalemyndighet


Vareførselsloven § 7-12

Forarbeider

Prop.237 L (2020-2021) punkt 9.7

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-17

Prop. 1 LS (2016-2017) punkt 13.6