Gå til innhold

§ 4-7 Prosedyren innenlands bearbeiding av industrivarer

§ 4-7. Prosedyren innenlands bearbeiding av industrivarer

(1) Under prosedyren innenlands bearbeiding av industrivarer kan en vare som skal gjenutføres, innføres for bearbeiding eller reparasjon i tollområdet dersom
a. den opprinnelige varen kan identifiseres i det bearbeidede produktet
b. varen gjenutføres innen ett år etter innførselen
c. eieren av varen er bosatt eller hjemmehørende i utlandet.

(2) Ved bruk av prosedyren innenlands bearbeiding av industrivarer beregnes ikke tollavgift eller andre innførselsavgifter. Det gjelder også for deler eller lignende som enten blir forbrukt i forbindelse med at varen bearbeides eller repareres, eller som gjenutføres sammen med varen.

(3) Departementet kan gi forskrift om innholdet i deklarasjonen for prosedyren innenlands bearbeiding av industrivarer og om unntak fra plikten til å levere deklarasjon. Departementet kan også gi forskrift om unntak fra vilkårene i første ledd, om unntak fra krav om gjenutførsel dersom varen destrueres, og om sikkerhetsstillelse.

Prosedyren innenlands bearbeiding av industrivarer innebærer at en industrivare innføres for bearbeiding i tollområdet før den utføres fra tollområdet igjen.

Prosedyren gjelder industrivarer, f.eks. tekstiler, maskiner og andre varer som ikke regnes som landbruksvarer etter IB-forskriften § 2.

For landbruksvarer gjelder en egen prosedyre, se vareførselsloven § 4-8.

Tillatelse til innenlands bearbeiding

For å benytte prosedyren innenlands bearbeiding av industrivarer, må følgende vilkår være oppfylt

  1. Den opprinnelige varen må kunne identifiseres i det bearbeidede produktet
  2. Eieren av varen må være bosatt eller hjemmehørende i utlandet
  3. Varen må gjenutføres innen ett år etter innførselen

Vilkåret om identifikasjon er oppfylt selv om varen ikke kan gjenkjennes hvis det kan påvises at det er den samme varen som gjenutføres. Kravet kan også oppfylles ved at det regnskapsmessig påvises at det er de samme mengder og volum som er gjenutført når det tas hensyn til bearbeidingen som har foregått. Råtobakk kan f.eks. bearbeides til sigaretter, råolje til bensin osv.

Vilkåret om at eieren av varen må være bosatt eller hjemmehørende i utlandet kan fravikes dersom varen tilhører norsk skip i utenriksfart, eller varen gjenutføres til bruk i forbindelse med utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster i havområder utenfor tollområdet.

Tollmyndighetene kan etter søknad forlenge gjenutførselsfristen med inntil ett år av gangen. Istedenfor å gjenutføre varen, kan tollmyndighetene godkjenne at varen destrueres under kontroll av eller etter avtale med tollmyndighetene. Den deklarasjonspliktige må bære kostnadene ved destruksjonen. Vilkåret om gjenutførsel kan fravikes dersom det

  • innen ett år fra gjenutførselstidspunktet utføres tilsvarende mengde vare av samme slag som den innførte varen, eller
  • før innførselen er utført tilsvarende mengde vare av samme slag som den innførte varen.

Deklarering og sikkerhetsstillelse

Ved bruk av prosedyren innenlands bearbeiding av industrivarer skal det leveres deklarasjon med opplysninger som angitt i vareførselsforskriften § 4-7-1.

Den deklarasjonspliktige skal stille sikkerhet for eventuell tollavgift og andre avgifter som skal beregnes dersom vilkårene for prosedyren ikke oppfylles. Slik sikkerhet kan stilles i form av selvskyldnerkausjon eller garanti fra hesteorganisasjoner. Se vareførselsforskriften § 4-7-6.

Tollmyndighetene kan fravike kravet til sikkerhetsstillelse dersom den deklarasjonspliktige har tollkreditt og mottakerens kredittverdighet og størrelsen av et eventuelt avgiftskrav tilsier det. 


Vareførselsloven § 4-7 

Vareførselsforskriften § 4-7-1 til § 4-7-6

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.4

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 4-24

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 52

Tolloven 1966 § 32

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot. prp. nr. 40 (1974-1975)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 43 og 49

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901