Gå til innhold

§ 10-3 Midlertidig forføyning

§ 10-3. Midlertidig forføyning

(1) I midlertidige forføyninger til sikring av immaterialrettigheter etter tvisteloven § 34-7 skal det angis hvilke varer tollmyndighetene skal holde tilbake og i hvor lang tid tollmyndighetene skal søke å avdekke slike varer. Retten underretter tollmyndighetene om forføyningen. Er saksøkeren pålagt å stille sikkerhet for mulig erstatning til varens eier eller mottaker, underrettes tollmyndighetene først når saksøkeren har stilt sikkerhet. I underretningen skal retten ta med de tilleggsopplysninger om varene som den har kjennskap til og som kan hjelpe tollmyndighetene til å avdekke varer som skal holdes tilbake.

(2) Når tollmyndighetene har mottatt underretning fra tingretten om å holde angitte varer tilbake fra frigjøring, skal tollmyndighetene søke å avdekke slike varer som mottas til tollbehandling.

(3) Departementet kan gi forskrift om tollmyndighetenes kontroll av varer som skal holdes tilbake til sikring av immaterialrettigheter.

Ved midlertidig forføyning kan man ikke benytte de forenklede fremgangsmåtene for ødeleggelse av varer regulert i §§ 10-7 og 10-8. Ved midlertidig forføyning vil ødeleggelse bare kunne skje etter uttrykkelig samtykke fra varemottakeren eller dom i inngrepssak, jf. § 10-9 tredje ledd.

Det er innehaveren av rettigheten som må anmode retten om en midlertidig forføyning. Rettighetshaver kan fremme anmodning på eget initiativ, eller etter henvendelse fra tollmyndighetene etter § 10-1.

Det er retten som gir melding til tollmyndighetene om beslutningen, herunder hvilke varer som skal holdes tilbake. Tollmyndighetene publiserer forføyninger som til enhver tid er i kraft.

§ 10-3 viderefører tolloven 2007 § 15-3.


Vareførselsloven § 10-3

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.10

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 15-3

Prop. 43 LS (2019-2020)

Prop. 165 L (2020-2021)