Gå til innhold

§ 11-7 Destruksjon av varer

§ 11-7. Destruksjon av varer

(1) Varer som er holdt tilbake eller innhentet etter § 11-2 eller beslaglagt etter § 11-4, jf. § 11-5 annet ledd, kan destrueres når det anses nødvendig fordi varen er lite holdbar eller holder på å bli ødelagt.

(2) Varer som er holdt tilbake etter § 11-3, kan destrueres dersom mottakeren av varen er varslet og har gitt sitt samtykke til destruksjon innen én måned regnet fra da varslet ble gitt. Samtykke anses å være gitt når mottakeren av varen innen fristen ikke skriftlig har motsatt seg at varen destrueres. Forvaltningsloven §§ 23, 24, 25 og 27 gjelder ikke der mottaker ikke har gitt tilbakemelding innen fristen.

(3) Ved destruksjon av varer plikter den deklarasjonspliktige eller mottakeren av varen å dekke omkostningene ved destruksjonen og de omkostninger som tidligere er påløpt.

(4) Departementet kan gi forskrift om destruksjon av varer og om unntak fra klagerett over vedtak om destruksjon etter annet ledd.

Tollmyndighetene kan i visse tilfeller destruere vare som er tilbakeholdt eller innhentet etter vfl. § 11-2 eller beslaglagt etter § vfl. 11-4. Dette gjelder:

  • Vare som er lite holdbar eller holder på å bli ødelagt
  • Vare som er tilbakeholdt fordi den er inn- eller utført uten nødvendig tillatelse

Vare som er lite holdbar eller holder på å bli ødelagt

Etter § 11-7 første ledd kan varer som er tilbakeholdt etter § 11-2 eller dyr/lett bedervelige varer beslaglagt etter § 11-5, dersom eier er ukjent eller ikke vil overta varen, destrueres når det anses nødvendig fordi varen er lite holdbar eller holder på å bli ødelagt. Et typisk eksempel på en slik vare er matvarer. Tollmyndighetene skal så langt det er mulig varsle den deklarasjonspliktige på forhånd om at varen vil bli destruert.

Vare som er tilbakeholdt fordi de er inn- eller utført uten nødvendig tillatelse

Etter § 11-7 annet ledd kan varer som er holdt tilbake fordi de er inn- eller utført uten nødvendig tillatelse fastsatt i annen lov destrueres. Mottakeren av varen må da varsles om at destruksjon skal skje, og må gi samtykke til destruksjon innen én måned fra da varselet ble gitt. Dersom mottakeren ikke skriftlig motsetter seg destruksjon innen én måned, oppfylles vilkåret om samtykke. Bakgrunnen for denne destruksjonsadgangen er at det i praksis ofte kan ta lang tid før regelverkseier avgjør om varen er ulovlig inn- eller utført og kan destrueres, eller eventuelt ikke beslutter hva som skal skje videre med varen. Tollmyndighetene må i slike tilfeller oppbevare varen, potensielt på ubestemt tid, noe som kan innebære betydelige kostnader.

Tollmyndighetenes adgang til destruksjon etter vfl. § 11-7 supplerer eventuelle destruksjonshjemler som er gitt tollmyndighetene i annet regelverk, f.eks. legemiddelloven § 13a, jf. forskrift 2. november 2004 nr. 1441 om tilvirkning og import av legemidler § 3-2a.

Tollmyndighetenes destruksjon av varer er i utgangspunktet et enkeltvedtak underlagt forvaltningslovens bestemmelser. Utgangspunktet er derfor at forvaltningslovens krav til forhåndsvarsling, utrednings- og informasjonsplikt, partsinnsyn, krav til skriftlig og begrunnet vedtak, klage, omgjøring og sakskostnader gjelder på vanlig måte. Kravet om at enkeltvedtak skal være skriftlig, begrunnet og at parten underrettes om vedtaket gjelder likevel ikke dersom mottakeren ikke gir tilbakemelding på varselet om destruksjon innen én måned. Dersom mottakeren motsetter seg destruksjon og hevder at varen ikke er forsøkt innført uten nødvendig tillatelse, må dette vurderes av kompetent myndighet.

Det følger av § 11-7 tredje ledd at den deklarasjonspliktige eller mottaker av vare plikter å dekke omkostninger ved destruksjonen og de omkostninger som tidligere er påløpt (i forbindelse med lagring mv.).

Bestemmelsen i vfl. § 11-7 viderefører tolloven §§ 4-2 tredje ledd annet punktum og § 16-14 tredje ledd, med tillegg av en ny bestemmelse om destruksjon av varer som er holdt tilbake fordi de er inn- eller utført uten nødvendige tillatelser.


Vareførselsloven § 11-7

Vareførselsforskriften § 11-7-1

Forarbeider

Prop.237 L (2020-2021) punkt 9.11

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 16-14 og § 4-2

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) s. 108.

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) s. 47-48.

Tolloven 1966 §§ 30, 47 og 77

Ot.prp. nr. 83 (2004-2005)

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 40 (1974-1975)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)
Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 41, 52, 196 og 202

Ot.prp. nr. 37 (1934)

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast

Tollovkommisjonens innstilling av 1901