Gå til innhold

§ 10-5 Varsel og tilbakehold av varer før vedtak eller midlertidig forføyning

§ 10-5. Varsel og tilbakehold av varer før vedtak eller midlertidig forføyning

(1) Tollmyndighetene kan uten hinder av taushetsplikt varsle rettighetshaveren dersom det er begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel av varer som er under tollmyndighetenes kontroll, vil utgjøre et inngrep i en immaterialrettighet som nevnt i tvisteloven § 28A-1 tredje ledd første punktum eller ellers er omfattet av § 10-1 første ledd. Tollmyndighetene kan holde varene tilbake i inntil fem virkedager regnet fra da varselet ble gitt.

(2) Foruten grunnlaget for mistanken, skal det i varselet, i den utstrekning opplysningene er kjent for tollmyndighetene, opplyses om
a. avsenderens og mottakerens navn og adresse
b. varenes art og antallet varer
c. varenes opprinnelse og bestemmelsessted
d. adgangen til å søke om bistand fra tollmyndighetene etter fjerde ledd
e. fremgangsmåten for ødeleggelse av varer etter § 10-7, herunder om vilkårene for ødeleggelse og mottakerens rettigheter.
Rettighetshaveren kan ikke benytte de mottatte opplysningene for andre formål enn håndheving av immaterialrettigheter eller andre forhold omfattet av § 10-1 første ledd.

(3) Mottakeren eller dennes representant skal varsles når tollmyndighetene varsler rettighetshaver eller holder varer tilbake etter første ledd. Varselet skal opplyse om rettighetshaverens adgang til å søke om bistand fra tollmyndighetene og om fremgangsmåten for ødeleggelse av varer etter § 10-7, herunder om vilkårene for ødeleggelse og mottakerens rettigheter.

(4) Innen fire virkedager fra varselet etter første ledd ble gitt, kan rettighetshaveren levere en forenklet søknad om bistand fra tollmyndighetene. Søknaden skal inneholde opplysningene nevnt i § 10-1 annet ledd bokstav a, b, c og f. § 10-1 tredje ledd og § 10-2 gjelder tilsvarende.

(5) Tollmyndighetene skal avslutte tilbakeholdet og frigi varene så snart tollbehandlingen er avsluttet hvis rettighetshaveren ikke lar seg identifisere innen én virkedag eller ikke søker om bistand etter fjerde ledd innen fire virkedager fra varselet om tilbakehold ble gitt, eller hvis søknaden avslås.

(6) Departementet kan gi forskrift om ytterligere krav til forenklet søknad etter fjerde ledd.

Tilhørende forskrift: Vareførselsforskriften § 10-5

Paragrafen regulerer tilfeller der tollmyndighetene holder tilbake varer av eget tiltak, det vil si der det ikke foreligger en allerede innvilget søknad om bistand. Ordningen med tilbakehold før vedtak tar sikte på at rettighetshaveren gis mulighet til å søke om bistand etter at varer er blitt holdt tilbake av tollmyndighetene, jf. fjerde ledd.

Første ledd  

Tollmyndighetene kan uten hinder av taushetsplikt varsle rettighetshaveren og holde varene tilbake i inntil fem virkedager hvis det foreligger begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel av varer vil utgjøre et inngrep i immaterialrettigheter eller et annet forhold omfattet av § 10-1 første ledd. Spørsmålet om det foreligger inngrep skal vurderes på samme måte som etter § 10-1 første ledd. 

Begrepet «inn- eller utførsel» omfatter ikke varer som ikke går over i fri disponering i Norge (transitt), med mindre det er snakk om varer som krenker varemerkeretten som beskrevet i varemerkeloven § 4a. Slike varer kan ikke innføres uten samtykke fra merkehaveren. Dette gjelder likevel ikke hvis eieren eller mottakeren av varene godtgjør at merkehaveren ikke har rett til å forby omsetning av varene i destinasjonslandet.

Andre ledd

Andre ledd regulerer varsel til rettighetshaveren der tollmyndighetene har holdt varer tilbake uten at det foreligger et vedtak om bistand. Opplysningene tilsvarer de som skal gis der det varsles om tilbakehold etter at bistand er innvilget, jf. § 10-4 andre ledd, men i tillegg skal det opplyses om grunnlaget for mistanken om at varene utgjør inngrep, og om adgangen til å levere forenklet søknad om bistand til tollmyndighetene etter fjerde ledd. Det skal også opplyses om fremgangsmåten for ødeleggelse etter § 10-7, herunder om at ødeleggelse forutsetter et vedtak om bistand, og dessuten krever at rettighetshaveren innen ti virkedager bekrefter at det foreligger et inngrep og gir samtykke til destruksjon, med mindre det gis forlenget frist etter § 10-7 andre ledd.

Rettighetshaveren kan ikke benytte de mottatte opplysningene til andre formål enn å håndheve de immaterialrettighetene det gjelder.

Tredje ledd

Mottakeren eller dennes representant skal også varsles når tollmyndighetene holder varer tilbake. Varselet til mottakeren skal opplyse om fremgangsmåten for destruksjon av varene etter § 10-7, herunder skal mottakeren informeres om at anvendelse av fremgangsmåten i § 10-7 krever at det kommer på plass et vedtak om bistand etter forenklet søknad fra rettighetshaveren. Mottakeren bør også forespørres om vedkommende gir samtykke til at varene ødelegges.

Det vises i bestemmelsen kun til den alminnelige fremgangsmåten for destruksjon etter § 10-7, og ikke til prosedyren for småforsendelser etter § 10-8. Dette skyldes at rettighetshaveren uansett varsles, og den særlige prosedyren for småforsendelser uten varsel til rettighetshaver er da ikke aktuell.

Hvis rettighetshaveren ikke lar seg identifisere innen én virkedag fra tilbakeholdet ble iverksatt, eller ikke leverer forenklet søknad om bistand innen fire virkedager regnet fra da varselet ble gitt, skal tilbakeholdet avsluttes og varene frigis så snart tollbehandlingen er avsluttet, jf. femte ledd. Det samme gjelder der den forenklede søknaden om bistand avslås.

Fjerde ledd

Fjerde ledd regulerer forenklet søknad om bistand fra rettighetshaveren i tilfeller der tollmyndighetene allerede har holdt varer tilbake av eget tiltak. Formålet med ordningen er at rettighetshaveren, etter å ha fått varsel fra tollmyndighetene, raskt kan få på plass et vedtak om bistand, og på den måten sikre at varene kan holdes tilbake i en lengre tidsperiode enn fem virkedager, og eventuelt ødelegges etter § 10-7 der vilkårene for dette er oppfylt. Søknaden må leveres innen fire virkedager fra varsel fra tollmyndighetene om tilbakeholdet ble gitt. Leveres ikke søknad innen fristen, må tilbakeholdet oppheves og varene frigjøres når tollbehandlingen er avsluttet.

En forenklet søknad må inneholde opplysningene nevnt i § 10-1 andre ledd bokstav a, b, c og f, det vil si opplysninger om rettighetshaverens navn og adresse, eventuell fullmektig, angivelse av immaterialrettighetene det gjelder og en erklæring om at søkeren påtar seg ansvaret for tollmyndighetenes kostnader i forbindelse med lagring, undersøkelse og destruksjon mv. av tilbakeholdte varer. Det er ikke nødvendig med opplysninger om varer som utgjør inngrep og autentiske varer, jf. § 10-1 andre ledd bokstav d og e, siden tollmyndighetene allerede har stanset et vareparti og identifisert dette som varer det er begrunnet mistanke om utgjør inngrep. Det er imidlertid nyttig hvis rettighetshaveren gir opplysninger om varer som utgjør inngrep, slik at tollmyndighetene kan verifisere om disse opplysningene stemmer overens med egenskapene til de tilbakeholdte varene.

I henhold til vareførselsforskriften § 10-5-1 første ledd skal en forenklet søknad om bistand, i tillegg til opplysningene nevnt i vareførselsloven § 10-5 fjerde ledd, inneholde opplysningene nevnt i vareførselsforskriften § 10-1-1 andre ledd bokstav a og i, i den utstrekning opplysningene er kjent for søkeren. Bokstav a gjelder inngrepenes karakter og typiske trekk ved varer som utgjør inngrep, mens bokstav i gjelder de tekniske forskjellene mellom autentiske varer og varer som utgjør inngrep. Dette for at tollmyndighetene enklere skal kunne vurdere om varene oppfyller lovens vilkår for tilbakehold. Forskriftsbestemmelsens annet ledd slår fast at § 10-1-1 første ledd gjelder tilsvarende.

Etter tredje punktum gjelder bestemmelsene i §§ 10-1 tredje ledd og § 10-2 tilsvarende. Dette betyr at søknaden skal behandles i samsvar med disse bestemmelsene, herunder med mulighet for retting av mangler ved søknaden. Videre skal vedtaket inneholde det samme som alminnelige vedtak om bistand etter § 10-2, og kan maksimalt ha en varighet på ett år. Det er mulig med forlengelse og endring av vedtak, og rettighetshaveren kan pålegges å stille sikkerhet etter § 10-2 andre ledd. Også bestemmelsene om opplysningsplikt mv. i § 10-10 gjelder tilsvarende, slik at vedtaket om bistand kan oppheves og pågående tilbakehold suspenderes der rettighetshaveren misligholder sine plikter overfor tollmyndighetene.

Der bistand innvilges, vil tilbakeholdet fortsette i medhold av vedtaket, og fremgangsmåten i § 10-7 kan gis anvendelse.

Femte ledd

Avslås den forenklede søknaden, rettighetshaveren ikke lar seg identifisere innen én virkedag eller ikke søker om bistand etter fjerde ledd, skal varepartiet frigis, med mindre det eventuelt skulle komme på plass et annet grunnlag for tilbakehold, som for eksempel en midlertidig forføyning fra retten.

§ 10-5 viderefører tolloven 2007 § 15-5.


 Vareførselsloven § 10-5

Vareførselsforskriften § 10-5-1

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.10

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 10-5

Prop. 43 LS (2019-2020)

Prop. 165 L (2020-2021)