Gå til innhold

§ 6-5 Transaksjonsverdien av lignende vare

§ 6-5. Transaksjonsverdien av lignende vare

(1) Hvis tollverdien av en innført vare ikke kan fastsettes etter §§ 6-3 eller 6-4, skal tollverdien være transaksjonsverdien av lignende varer solgt for eksport til Norge i samme omsetningsledd, i vesentlig samme mengde og på samme eller omtrent samme tidspunkt som varen som skal verdifastsettes.

(2) Med lignende varer menes varer som, selv om de ikke på alle måter er like, har lik beskaffenhet og lik materialsammensetning, slik at de kan utføre samme funksjoner og erstatte hverandre handelsmessig.

(3) Departementet kan gi forskrift om fastsetting av transaksjonsverdien av lignende vare, herunder om adgangen til å fravike kravene til samme omsetningsledd og samme mengde som nevnt i første ledd.

Hvis ikke tollverdien kan fastsettes etter §§ 6-3 og 6-4, må fastsettelse etter § 6-5 vurderes. Etter denne metoden skal tollverdien baseres på transaksjonsverdien i tidligere innførsler hvor tollverdien er fastsatt etter metoden i § 6-3.

Et sentralt vilkår i bestemmelsen er at varene i den tidligere innførselen ligner på varene som nå skal verdifastsettes. Med "lignende" varer forstås varer som selv om de ikke i alle måter er like, har lik beskaffenhet og materialsammensetning som gjør at de kan utføre samme funksjoner og erstatte hverandre handelsmessig. Varene i de tidligere tollekspedisjonene må være produsert i samme land som varene som foreligger til verdifastsettelse.

Varene må være solgt for eksport til Norge i samme omsetningsledd og "eksportert på samme eller omtrent samme tidspunkt" som de varene som foreligger til verdifastsettelse.

Fremkommer det mer enn én transaksjonsverdi for lignende varer (det kan være flere innførsler), skal den laveste verdien benyttes. Det er importørens ansvar å fremlegge de nødvendige opplysninger for tollmyndighetene hvis § 6-5 skal benyttes.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 7-12. 


Vareførselsloven § 6-5 

Vareførselsforskriften § 6-5-1

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.6

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 7-12

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 8

St.prp. nr. 1 (1994-1995)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5

St.prp. nr. 1 (1980-1981)

St.prp. nr. 25 (1979-1980)

Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917 § 4