Gå til innhold

§ 7-2 Den deklarasjonspliktiges endring av opplysninger i deklarasjonen

§ 7-2. Den deklarasjonspliktiges endring av opplysninger i deklarasjonen

(1) Den deklarasjonspliktige kan endre opplysninger i tidligere levert deklarasjon ved levering av endringsmelding. Dette gjelder likevel ikke på områder hvor tollmyndighetene har varslet om at de mottatte opplysningene er under kontroll.

(2) Endringsmelding som nevnt i første ledd, må være kommet frem til tollmyndighetene senest tre år etter at deklarasjonen ble levert.

(3) Departementet kan gi forskrift om innholdet i endringsmelding og om leveringsmåten.

Den deklarasjonspliktige kan endre opplysninger i tidligere levert deklarasjon ved endringsmelding.

Endringsmelding skal leveres elektronisk til tollmyndighetenes ekspedisjonssystem (TVINN). Privatpersoner og foretak som ikke er regnskapspliktig etter regnskapsloven, kan levere endringsmelding i Altinn. I særlige tilfeller kan endringsmelding leveres på annen måte, f.eks. ved bruk av papirskjema eller e-post.

Endringsadgangen tilligger ifølge loven den deklarasjonspliktige, men det er ingenting i veien for at den deklarasjonspliktige lar seg bistå av en tollrepresentant, f.eks. et spedisjonsfirma, til å levere en eventuell endringsmelding.

Adgangen til å endre tidligere leverte opplysninger gjelder ikke når tollmyndighetene har varslet at de mottatte opplysningene er under kontroll.

Endringsmeldingen må være kommet frem til tollmyndighetene senest tre år etter at deklarasjonen er levert. Fristen tilsvarer fristen for å endre egen fastsetting av tollavgift i melding for tollavgift, jf. tollavgiftsloven § 9-4.

Endringer i deklarerte opplysninger etter vareførselsloven vil ikke i seg selv ha direkte betydning for en eventuell avgiftsfastsetting, og registrerte avgiftspliktige må på selvstendig grunnlag sørge for at opplysningene som gis til skattemyndighetene i skattemeldingen for merverdiavgift og særavgift, er korrekte.

Ved endring av opplysninger i levert melding for tollavgift gjelder reglene i tollavgiftsloven § 9-4.


Vareførselsloven § 7-2 

Vareførselsforskriften § 7-2-1

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.7