Gå til innhold

§ 6-7 Tollverdi fastsatt med utgangspunkt i salgspris i Norge

§ 6-7. Tollverdi fastsatt med utgangspunkt i salgspris i Norge

(1) Hvis innførte varer eller identiske eller lignende varer blir solgt i Norge i den stand de ble innført, skal tollverdien fastsettes med utgangspunkt i enhetsprisen som de innførte, identiske eller lignende varer er solgt for i størst samlet mengde i første omsetningsledd, på eller omkring innførselstidspunktet for varen som skal verdifastsettes, til personer som ikke er avhengige av selgeren.

(2) Enhetsprisen etter første ledd skal reduseres med

a. provisjoner som vanligvis betales eller er avtalt skal betales, eller de tillegg som vanligvis gjøres for fortjeneste og alminnelige kostnader i forbindelse med salg i Norge av varer av samme kategori eller slag
b. vanlige kostnader for transport og assuranse i Norge og
c. tollavgift og andre avgifter som skal svares i Norge.

(3) Departementet kan gi forskrift om fastsetting av tollverdi med utgangspunkt i salgspris i Norge, herunder om de fradrag som kan gjøres i enhetsprisen etter annet ledd.

Kan ikke tollverdien fastsettes etter metodene i §§ 6-3 til 6-6, er fastsettelse etter § 6-7 neste metode som må prøves.

Her skal man ta utgangspunkt i videresalgsprisen (enhetsprisen) for de innførte varene, eventuelt prisen for identiske eller liknende innførte varer. Det må derfor avklares hva som er den innenlandske salgsprisen for de innførte varer.

Videresalgsprisen må som hovedregel være kjent på tidspunktet for overgang til fri disponering hvis den skal kunne legges til grunn. Ved utsatt fastsettelse etter § vareførselsforskriften § 4-1-3 kan videresalgsprisen på et senere tidspunkt benyttes, jf. § 6-7-2 første ledd. Det er også mulig å bruke videresalgsprisen om varene bearbeides etter innførselen. I så fall må det gjøres justeringer for tilført verdi, jf. § 6-7-2 annet ledd.

Når enhetsprisen er avklart skal det gjøres fradrag for poster som er nevnt i § 6-7 annet ledd. Dette omfatter for det første alminnelige påslag for fortjeneste og alminnelige kostnader, eventuelt provisjon som er mest aktuelt for mellommenn. I tillegg til skal det gjøres fradrag for vanlige kostnader for transport og forsikring i Norge, samt tollavgift og nasjonale avgifter som skal betales i Norge.

Fradraget skal bestemmes på grunnlag av oppgaver fra importøren, med mindre disse ikke stemmer med det som vanligvis oppnås ved salg i Norge av slike varer. I så fall legges bransjenormen til grunn for fradraget.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 7-14. 


Vareførselsloven § 6-7 

Vareførselsforskriften § 6-7-1 til 6-7-2

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.6

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 7-14

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 8

St.prp. nr. 1 (1994-1995)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5

St.prp. nr. 1 (1980-1981)

St.prp. nr. 25 (1979-1980)

Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917 § 6