Gå til innhold

§ 12-9 Grov overtredelse

§ 12-9. Grov overtredelse

Grov overtredelse som nevnt i §§ 12-5 og 12-6 straffes med bot eller fengsel inntil seks år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om den
a. har stort omfang
b. kunne ha ledet til unndragelse av et betydelig beløp i skatter eller avgifter
c. er utført på en måte som i særlig grad har gjort den vanskelig å oppdage
d. gjelder varer som er underlagt særlige vilkår for inn- og utførsel
e. er begått ved flere anledninger eller over lengre tid
f. er begått av flere i fellesskap eller har et planmessig eller organisert preg
g. er utført ved å misbruke stilling eller tillitsforhold
h. er utført under utøvelse av næring eller gjelder en vare som var bestemt til omsetning.

Bestemmelsen i vfl. § 12-9 viderefører tolloven § 16-7, med enkelte endringer.

Vfl. § 12-9 er begrenset til å gjelde overtredelse av § 12-5 om ulovlig vareførsel og § 12-6 om straff for brudd på lås og segl mv. Det innebærer at det ikke skilles mellom vanlig og grov overtredelse av § 12-7 om straff for unnlatt medvirkning til kontroll mv.

Hvorvidt en overtredelse er å anse som grov, beror på en helhetsvurdering, og bokstav a til h regner opp hvilke momenter som særlig skal tillegges vekt ved denne vurderingen. Oppregningen av momenter er dermed ikke uttømmende. Oppregningen er noe oppdatert sammenlignet med oppregningen i tolloven § 16-7. Finansdepartementet uttaler i Prop 237 L (2020-2021): «Departementet har ved valg av momenter blant annet sett hen til hvilke momenter som skal vektlegges ved avgjørelsen av om overtredelser etter straffeloven kapittel 30 om bedrageri, skattesvik og lignende økonomisk kriminalitet er å anse som grove.»

Dersom en overtredelse som nevnt i §§ 12-5 og 12-6 kan karakteriseres som grov, økes strafferammen til bot eller fengsel inntil seks år. Dette har betydning både for den konkrete utmålingen av straff og foreldelse av straffekravet (se strl. §§ 86 til 89).


Vareførselsloven § 12-9

Forarbeider 

Prop. 1 LS (2022-2023) punkt 9.12

Prop.237 L (2020-2021) s. 106

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 16-7

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 107

Tolloven 1966 § 66

Ot.prp. nr. 38 (2002-2003)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Rettspraksis om omfang

Rt. 1970 s. 113

Rt. 1980 s. 540

Rt. 1982 s. 825

Rt. 1983 s. 1541

Rt. 1984 s. 277

Rt. 1986 s. 50

Rt. 1989 s. 16

Rt. 1995 s. 65

Rt. 1996 s. 218

Rt. 2003 s. 1181

Rettspraksis om særlige tillatelser

Rt. 1993 s. 380

Eidsivating lagm.rett 17. mars 1997

Eidsivating lagm.rett 20. april 2005 (kjennelse)

Rettspraksis om videresalg

Rt. 1980 s. 540

Rt. 1989 s. 16