Gå til innhold

§ 1-5 Forholdet til forvaltningsloven

§ 1-5.Forholdet til forvaltningsloven

Forvaltningsloven gjelder for tollmyndighetenes virksomhet, hvis ikke annet er bestemt i denne loven.

Bestemmelsen klargjør forholdet til forvaltningsloven og slår fast at forvaltningsloven gjelder for tollmyndighetenes virksomhet, hvis ikke annet er bestemt i vareførselsloven.

Unntak fra bestemmelser i forvaltningsloven er gitt i vfl. § 7-4 om klagefrist, vfl. § 7-10 fjerde ledd om taushetsplikt, vfl. § 11-7 annet ledd om destruksjon av varer og vfl. § 12-1 fjerde ledd om tvangsmulkt.

Vareførselsloven § 1-5 svarer til tolloven § 1-8. 


Vareførselsloven § 1-5 

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.1 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 1-8 

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 36