Gå til innhold

§ 8-4 Ubekreftede personopplysninger i tips mv.

§ 8-4.Ubekreftede personopplysninger i tips mv.

Tollmyndighetene må innen fire måneder avklare om personopplysninger som kommer inn ved tips mv., er korrekte og relevante. Kildene for personopplysningene kan være anonyme.

Bestemmelsen regulerer tollmyndighetenes behandling av ikke-bekreftede personopplysninger

Tollavgiftsloven § 8-4 slår fast at tollmyndighetene innen fire måneder må avklare om slike ikke-bekreftede opplysninger er korrekte og relevante. Det fremgår også at kildene til opplysningene kan være anonyme. Dersom opplysningene ikke har noen verdi eller er feilaktige, skal de slettes.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 13-12 annet ledd, men er noe omformulert. Forarbeidene til bestemmelsen i tolloven er relevant for forståelsen av tollavgiftsloven § 8-4.

Se også vareførselsloven § 7-14 og omtalen av bestemmelsen i Vareførselshånboken


Tollavgiftsloven § 8-4

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.7 (merknad til vfl. § 7-14) og merknad til tollavgiftsloven kap. 8 og § 8-4 i punkt 10.8 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 13-2 annet ledd

Prop. 150 LS (2012-2013) kapittel 9 (særlig punkt 9.5.2.3)