Gå til innhold

§ 3-1 Satser for tollavgift - tolltariffen

§ 3-1. Satser for tollavgift – tolltariffen

(1) Følgende satser fastsettes i Stortingets vedtak om tollavgift:
a. ordinær tollavgiftssats for varer
b. preferansetollavgiftsats for varer med opprinnelse i land Norge har frihandelsavtale med
c. preferansetollavgiftsats for varer med opprinnelse i utviklingsland som Norge ensidig gir tollbegunstigelse (GSP).

(2) Kongen kan fastsette særskilt sats for tollavgift etter vareførselsloven kapittel 13 om handelstiltak.

(3) Departementet kan gi forskrift om kunngjøring av satsene i forskrift om klassifisering av varer (tolltariffen), fastsatt i medhold av vareførselsloven § 6-1. Departementet kan gi forskrift om vilkår for å benytte preferansetollavgiftssatsene etter første ledd bokstav b og c, herunder om sikkerhetsmekanisme for tilfeller der preferansesystemet utløser vesentlige markedsforstyrrelser etter første ledd bokstav c.

Paragraf 3-1 angir grunnlaget for satsene for tollavgift når tollavgift skal beregnes etter lovens kapittel 2.

Første ledd omhandler tollavgiftssatsene. Med "tollavgiftssatsene" menes tollavgiftssatsene i Stortingets vedtak om tollavgift, dvs. både de ordinære satser og preferansetollavgiftssatsene. Preferansetollavgift innebærer at de ordinære tollavgiftsatsene enten faller bort, blir redusert eller justert fordi varen som innføres har opprinnelse i et bestemt land eller område. Denne særbehandlingen bygger på avtaler mellom Norge og andre land, og har ikke betydning for beregning av andre avgifter enn tollavgift.

Annet ledd omhandler muligheten til å fastsette særskilt sats for tollavgift etter vareførselslovens kapittel 13 om handelstiltak.

Tredje ledd hjemler kunngjøringen av tollavgiftssatsene i tolltariffen, vilkår for å benytte preferansetollavgiftssatsene samt sikkerhetsmekanismen om GSP ved import fra utviklingsland.

Ulike typer preferansetollavgift

Det er to hovedkategorier av avtaler mellom Norge og andre land om preferansetollavgift:

 • Frihandelsavtaler, som er omtalt i første ledd bokstav b, der landene gjensidig gir hverandre lettelser i tollavgiftssatsene. Mange av Norges frihandelsavtaler er inngått sammen med de andre EFTA-landene. Den mest kjente avtalen er EØS-avtalen. Norge har imidlertid også frihandelsavtaler med en rekke andre land, se tollavgiftsforskriften § 4-1-1. Se også oversikten over Norges frihandelsavtaler.
 • Tollavgiftsnedsettelser for utviklingsland, det såkalte GSP-systemet (Generalised System of Preference), er omtalt i første ledd bokstav c. Systemet er ensidige lettelser fra Norge som gjelder varer fra bestemte land.

For å få preferansetollavgiftssats etter bokstav b og c må vilkårene i kapittel 4 om opprinnelse være oppfylt.

Tollavgiftsforskriften § 3-1-1 omhandler kunngjøring av tollavgiftssatsene i tolltariffen, og er et pålegg til forvaltningen. Formålet er hensynet til forutberegnelighet og rettssikkerhet.

GSP (Generalised System of Preference)

Tollavgiftsforskriften § 3-1-2 omhandler preferansetollavgift omfattet av GSP-ordningen. Den som innfører varer fra en del utviklingsland, kan på visse vilkår få fritak eller nedsettelse av tollavgift på varene. Dette fordi Norge har innrømmet ensidige lettelser i de ordinære tollavgiftssatsene gjennom det FN-initierte programmet GSP (Generalised System of Preference) for å hjelpe utviklingslandene.

Første ledd omhandler vilkårene for at varer fra GSP-land skal nyte godt av tollavgiftsfritak eller nedsatt tollavgiftssats i Norge. Følgende tre kriterier må oppfylles:

 1. Varene må ha opprinnelse i et GSP-land iht. til opprinnelsesreglene i GSP-ordningen, se §§ 4-1-7 til 4-1-14
 2. Varene må ikke ha blitt endret underveis, se §§ 4-1-15 og 4-1-16
 3. Sammen med varen må det følge med et opprinnelsesbevis, se §§ 4-1-18 og 4-1-19.

Annet ledd omhandler kategoriseringen av GSP-land. Landene på listen er delt i tre kategorier:

 • minst utviklede land (MUL-land) og andre lavinntektsland med befolkning under 75 millioner
 • lavere mellominntektsland med mindre enn 75 millioner innbyggere (GSP+-land)
 • øvrige land etter OECDs DAC-liste (ordinære GSP-land)

Varer fra den første kategorien av land er tollavgiftsfrie. Varer fra den siste kategorien av land har ulike nedsatte tollavgiftssatser for konkrete kategorier av varer. Varer fra den midtre kategorien nyter et bedre tilbud enn varer fra den nederste kategorien. De reduserte tollavgiftssatsene for disse varene fremgår av tolltariffen. For enkelte kjøttvarer er det tollavgiftsfritak for en samlet mengde varer per år (se § 3-1-3 om kvoteregulert preferansetollavgift for kjøtt mv.).

Tredje ledd omhandler rutinene for omkategorisering av GSP-land som følger av endringer i OECDs DAC-liste.

Hvilke land som er omfattet av ordningen fremgår av vedlegg til § 3-1-2 fjerde ledd.

Paragraf 3-1-4 stiller krav til myndighetene i GSP-landet.

Kvoteregulert preferansetollavgift

Tollmyndighetene fordeler imidlertid enkelte kvoter innenfor GSP-systemet og frihandelsavtalene etter et "først til mølla"-prinsipp. Deklarering til tollmyndighetene i datasystemet TVINN innebærer i disse tilfellene også en søknad om tollavgiftsfri kvote, og datasystemet automatisk fordeler kvoten til de som deklarerer først. Dette står omtalt i § 3-1-3 og 3-1-5. Per i dag gjelder dette:

 • kvote på 2 700 tonn storfekjøtt fra Namibia/Botswana
 • kvote på 500 tonn storfekjøtt fra Eswatini (tidl. Swaziland)
 • kvote på 500 tonn storfekjøtt fra alle GSP-land
 • kvote på 400 tonn kjøtt fra sau og lam fra Botswana, Namibia eller Eswatini
 • div. potteplanter, gress på rull mv. fra EU 

Tollavgiftsloven § 3-1 

Tollavgiftsforskriften §§ 3-1-1 til 3-1-5 

Forskrift om fordeling av landbrukstollkvoter

Forskrift om GSP ved import fra u-land

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.3

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 §§ 1-6, 8-18-2 og 8-3

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) s.74-75

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 24 og 35

Tolltariffens innledende bestemmelser § 2

St. prp. nr. 1 (en rekke år)

St. prp. nr. 59 (1994-95)

St. prp. nr. 3 (1994-95)

St. prp. nr. 65 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Forskrift om preferensielle opprinnelsesregler 13. des. 2004 nr. 1702

Forskrift om opprinnelse ved bruk av GSP-systemet 20. feb. 1998 nr. 158